Obywatelskie nieposłuszeństwo | Civil Disobedience, Henry David Thoreau

Z głębi serca akceptuję motto, — „Ten rząd jest najlepszy, co rządzi najmniej”; a chciałbym to motto widzieć jak działa, tym prędzej i bardziej systematycznie. Kiedy je ziścić, urasta ono do porzekadła w jakie też wierzę: „Ten rząd jest najlepszy, który nie rządzi wcale”; a kiedy ludzie są zdecydowani, taki będzie rząd, jaki jest ich wola mieć.
■Próbka |Sample

Continue reading “Obywatelskie nieposłuszeństwo | Civil Disobedience, Henry David Thoreau”

Prawo człowieka | Rights of Man, Thomas Paine

Naturalnych praw ludzi żyjących w społeczeństwie nie da się ani wynaleźć, ani cedować, ani wygasić, a jedynie da się do nich przyjść za życia, gdzie żadne z pokoleń nie ma prawa przejąć spraw ostatecznie w swe ręce i odciąć potomnym dostęp. Jeżeli pokolenie obecne, czy jakiekolwiek inne, miałoby skłonność się niewolić, nie pomniejsza to prawa pokolenia następnego do życia w wolności.

Continue reading “Prawo człowieka | Rights of Man, Thomas Paine”

Francuska deklaracja praw człowieka i obywatela

Przedstawiciele narodu Francji, zebrawszy się w Narodowe Zgromadzenie rozważyli, iż ignorancja, niedbałość, czy też wzgarda dla praw człowieka same w sobie zdolne są nieść publice szkodę, a formom rządu rozpad; zdecydowali się takoż przedstawić w uroczystej deklaracji prawa człowiekowi naturalne, niezbywalne i święte, ażeby deklaracja ta, stale pozostając wszystkim w społeczeństwie ludziom na widoku, nieustająco przypominała o ich prawach i obowiązkach; natomiast akty władz ustawodawczych oraz wykonawczych w każdej chwili miały porównanie z twierdzeniem o celowości wszelkiego politycznego ustanowienia i lepiej były szanowane, a także by wymogi obywateli miały oparcie w zasadach prostych i niepodważalnych, co mają zawsze na względzie dobro Konstytucji, a także ogólną pomyślność.

Continue reading “Francuska deklaracja praw człowieka i obywatela”

Age of Reason | Wiek rozumu

Mija już parę lat, jak się noszę z zamiarem publikacji moich przemyśleń o religii. Dobrze jestem świadom, jakie trudności temu tematowi towarzyszą, i z tego względu pozostawiłem go na okres w moim życiu bardziej zaawansowany. Zamierzyłem tutejsze na moją ostatnią dla podobnych mi obywateli wszelkich narodów ofertę, a na czas gdy czystość moich pobudek nie będzie ulegać wątpliwości, nawet ludziom co się z tą pracą nie zgodzą.

Continue reading “Age of Reason | Wiek rozumu”

B. Franklin, Autobiografia | Autobiography

Poczucie osobistego szczęścia, jak je brałem na rozum, sprawiło czasem że powiedziałem, jak by mi dano wybór, nie wahałbym się i miał takiego samego życia powtórkę, od początku, prosząc jedynie o tą autorską korzyść jak przy drugiej edycji książki co daje poprawić pewne wady pierwszej.

Continue reading “B. Franklin, Autobiografia | Autobiography”

Emancipation Proclamation | Proklamacja Emancypacji

Proklamacja 93
22 września 1862

Ja, Abraham Lincoln, Prezydent Zjednoczonych Stanów Ameryki oraz Dowódca Naczelny ich sił zbrojnych i floty wojskowej, niniejszym proklamuję i deklaruję, iż wojna będzie nadal prowadzona jak do tej pory, w celu rzeczywistego przywrócenia konstytucyjnej relacji między Zjednoczonymi Stanami a każdym ze stanów wraz z ludnością, gdzie relacja ta jest, czy też może być, zawieszona lub zaburzona.

Continue reading “Emancipation Proclamation | Proklamacja Emancypacji”

The Gettysburg Address | Przemowa Gettysburska

Osiem dziesiątek i siedem lat temu nasi ojcowie założyli na tym kontynencie nowy naród, pomyślany w wolności i dedykowany przesłaniu, iż „wszyscy ludzie stworzeni są równymi”.

Continue reading “The Gettysburg Address | Przemowa Gettysburska”

Thomas Paine, Common Sense | Zdrowy rozsądek

Adresowany do mieszkańców Ameryki,
Na następujące interesujące tematy
■→I. Początek i zamysł rządu ogółem
ze zwięzłymi uwagami o angielskiej konstytucji
■→II. Monarchia i sukcesja dziedziczna
■→III. Myśli o obecnym stanie amerykańskich przedsięwzięć
■→IV. Obecna sprawność Ameryki
z kilkoma rozmaitymi refleksjami

Wydanie trzecie
z ■→Aneksem i ■→Odezwą do ludzi zwanych kwakrami.

Zwierzchnika nie zna Człowiek prócz twórczego Nieba
Bądź tych, co elekcja, czy wspólne dobro wybiera.

Thomson

Continue reading “Thomas Paine, Common Sense | Zdrowy rozsądek”

US Bill of Rights and further amendments | Karta Praw oraz dalsze poprawki

Pierwszych dziesięć poprawek jest znane jako Karta Praw. Zostały przyjęte w roku 1791.

Poprawka I.

Kongres nie będzie tworzyć przepisów o ustanawianiu religii, czy zabraniających jej swobodnego praktykowania; ograniczających wolność mowy bądź prasy, lub prawo ludności do pokojowych zgromadzeń, czy też wnioskowania do rządu o rekompensatę szkód.

Continue reading “US Bill of Rights and further amendments | Karta Praw oraz dalsze poprawki”

List Jerzego Waszyngtona do Przewodniczącego Kongresu Kontynentalnego

Szanowny Panie,
Mamy obecnie ten honor przedłożyć pod rozważenie Zjednoczonych Stanów zebranych w Kongresie, tę oto Konstytucję, która jawi się nam najgodniejszą polecenia.

Przyjaciele naszego kraju od dawna wypatrują i pragną, ażeby zdolność do wojny, jak i pokoju oraz traktatów, do pozyskiwania pieniędzy i regulowania handlu, wraz z odpowiednimi wykonawczymi i jurystycznymi władzami, mogła w pełni i skutecznie zasadzać się na wspólnym rządzie tej oto Unii; jednakowoż niestosowność pokładania tak dogłębnej ufności w jednym gronie ludzi jest jasna. ― Stąd wynika konieczność innej organizacji.

Continue reading “List Jerzego Waszyngtona do Przewodniczącego Kongresu Kontynentalnego”

US Constitution | Konstytucja USA

My, naród Zjednoczonych Stanów, ażeby tworzyć unię tym doskonalszą, utwierdzać sprawiedliwość, zabezpieczać w kraju pokój, dbać o wspólną obronę, wspierać ogólny dobrostan, oraz zachowywać dobrodziejstwa wolności dla siebie, jak i nam potomnych, wyznaczamy i ustanawiamy tę Konstytucję dla Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Continue reading “US Constitution | Konstytucja USA”

US Declaration of Independence | Deklaracja Niepodległości USA

Kiedy w przebiegu wydarzeń między ludźmi staje się potrzebnym, aby jeden naród rozwiązał polityczne więzi łączące go czas jakiś z drugim, a zajął pośród sił na tej Ziemi wyodrębnione, jak i też równorzędne stanowisko, ku czemu normy natury wraz z tejże natury Bogiem rację dają, przyzwoite poszanowanie dla ludzkich poglądów wymaga, by zdeklarował on powody, jakie przynaglają go do separacji.

Continue reading “US Declaration of Independence | Deklaracja Niepodległości USA”
%d bloggers like this: