WELCOME! WITAM!

Knowledge gains with good translation
Wiedza zyskuje na dobrej translacji

The website presents my translations from and for the public domain, from English to Polish, under standard copyright or Creative Commons licenses. Free texts are published entire, standard copyright translations in part; both are marked.

Witryna prezentuje moje przekłady z domeny publicznej i dla niej, z angielskiego na polski, na prawie autorskim standardowym oraz Creative Commons. Teksty darmowe są wydane w pełni, standardowe po części; oba z oznaczeniami.

Website search | Przeszukiwanie witryny

Free e-books | Darmowe ibuki
Creative Commons

Internet Archive

The free text and image repository
Repozytorium darmowych tekstów i ilustracji

Feel welcome to use the materials in my account
Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie
.

Źródłowe | Source HTML: Mozilla Firefox 56.0; 80%.

Some books are being migrated | Niektóre książki są obecnie migrowane.

Standard Copyright

Przeciwko Agrarnemu Prawu oraz Monopolowi, będąca planem ku polepszeniu ludzkiej kondycji, poprzez utworzenie w każdym narodzie funduszu, dla wypłaty każdej osobie sumy szterlingów, gdy osiągnie wiek lat dwudziestu jeden, oraz po pięćdziesiątce, aby łatwiej było wkroczyć w świat, a podeszłe lata dało się spędzić bez niedoli. Wydanie specjalne, strony licujące; praca w toku, link do oryginału.
Próbka | Sample
Więcej.

Poczucie osobistego szczęścia, jak je brałem na rozum, sprawiło czasem że powiedziałem, jak by mi dano wybór, nie wahałbym się i miał takiego samego życia powtórkę, od początku, prosząc jedynie o tą autorską korzyść jak przy drugiej edycji książki co daje poprawić pewne wady pierwszej.More | Więcej
Sample | Próbka 1-70
Entire book | Cała książka, PDF
240 pages | stron, USD 2.99

Jedyną ideą jaką człowiek potrafi skutecznie do nazwania Boga przyłączyć jest pierwsza przyczyna, przyczyna wszystkiego. A jakkolwiek trudno człowiekowi pomyśleć czym taka pierwsza przyczyna jest, daje jej wiarę, bo nie wierzyć byłoby z dziesięć razy trudniej — Thomas Paine, Wiek rozumu, część pierwsza.
More | Więcej
Sample | Próbka 2-76

Naturalnych praw ludzi żyjących w społeczeństwie nie da się ani wynaleźć, ani cedować, ani wygasić, a jedynie da się do nich przyjść za życia, gdzie żadne z pokoleń nie ma prawa przejąć spraw ostatecznie w swe ręce i odciąć potomnym dostęp. Jeżeli pokolenie obecne, czy jakiekolwiek inne, miałoby skłonność się niewolić, nie pomniejsza to prawa pokolenia następnego do życia w wolności.More | Więcej
■Sample | Próbka 2-50

Pre-release

Gdyby Ameryka po cichu była od Wielkiej Brytanii odpadła, nie doszłoby do żadnej istotnej zmiany nastrojów. W obydwu krajach jak przedtem, rządziłyby te same pojęcia, uprzedzenia i przeświadczenia, a niewolnicy swych błędów i szkół dążyliby nadal utartym szlakiem myślenia, jak było pospolite, i jak w nawyku. Jednakowoż dzięki myśli co już zaistniała, o nas, Francji oraz Anglii, umysł pozbył się pajęczego przesądu, jadu i brudu, a przygotował na przyjęcie myśli o pomyślności ogólnej. Możliwie nigdy przedtem nie było sojuszu na skalę szerszą, niż między Ameryką i Francją. ■More | Więcej.

Wyciekły sekrety Komisji Terytorialnej i konsultacji przybyło. Czy da się przeprowadzić uchylenie? Kto by je mógł zaproponować i poprowadzić? Jakie podziały czy też i schizmy by wniosło pośród Partii Demokratycznej, szczególnie że się zbliżała w Nowym Jorku rywalizacja, między linią „twardą” a tą bardziej „ulgową”? Jak by to wpływało na wybory prezydenckie w 1856?  Jak sugerowała „Unia”, kuluary niosły szeptem, Cass jest chętny o „uchylenie” wnieść i je poprzeć. „Baltimore Sun” ogłosiło, Cass zamierza „oddzielić owce od kóz”. Oba twierdzenia nie były prawdą.
More | Więcej

Creative Commons

US Declaration of Independence
Deklaracja Niepodległości USA

Creative Commons

Kiedy w przebiegu wydarzeń między ludźmi staje się potrzebnym, aby jeden naród rozwiązał polityczne więzi łączące go czas jakiś z drugim, a zajął pośród sił na tej Ziemi wyodrębnione, jak i też równorzędne stanowisko…
■→More | Więcej

USA Civics, American as today

It has been about 230 years, since the Constitution was written. For a house, we would say it deserves refurbishment. For text, we can update the language form, especially if we want to learn the language. The Constitution is a “syntax bonanza”, that is, an exceptionally rich resource. We only cannot have language forms that are hundreds of years aged, to learn the language as it is today.
All forms of grammar in my update are evidenced internally, that is, they have confirmation in US civics as written up along the way. Human speech and language have always been generative. Those have been inflexible language canons to disallow natural language, at times. ■More
The update may give little to notice; the purpose is to have consistent language material, not to bring alteration or change; Creative Commons 0, no rights reserved.

We, the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

Cywika USA, Amerykański jak dzisiaj

Minęło około 230 lat od czasu napisania Konstytucji. O domu powiedzielibyśmy że zasługuje na remont. W tekście możemy zaktualizować językową formę, szczególnie jeśli chcemy się uczyć języka. Konstytucja to „bonanza na składni”, czyli wyjątkowo bogate źródło. Jedynie nie możemy mieć form językowych wiekujących od setek lat, w nauce języka jakim jest on dzisiaj.
Na wszystkie formy gramatyczne w mojej aktualizacji są dowody wewnętrzne, czyli jest na nie potwierdzenie w cywice USA jak oryginalnie zapisywana. Naturalna mowa i język od zawsze są generatywne. To sztywne kanony gramamtyki nie pozwalają czasem na język naturalny. ■Więcej
Aktualizacja może się okazać mało zauważalna; celem jest spójny materiał językowy, a nie wnoszenie alteracji czy zmian; Creative Commons 0, bez zastrzegania praw.

My Spring, USD 1.99

Big poster format PDF | Format dużego plakatu

Dunlap in modern font, Carter reprint, Constitution and Amendments in American English as today, My Spring, USD 1.99

Translation, editing, proofreading, transcription, typescription?

Kongres nie będzie tworzyć przepisów o ustanawianiu religii, czy zabraniających jej swobodnego praktykowania; ograniczających wolność mowy bądź prasy, lub prawo ludności do pokojowych zgromadzeń, czy też wnioskowania do rządu o rekompensatę szkód. ■More | Więcej

O, mów, widzisz ty, w tego dnia wczesny brzask:
Jej oddaliśmy cześć, w błysk zmierzchania wczorajszy?
Jasnych gwiazd, pełnych szarf, poprzez grozę tych walk…
More | Więcej

Niniejszym zobowiązuję ludzi tak oto ogłoszonych wolnymi, aby powstrzymywali się od wszelkiej przemocy, chyba że w obronie własnej; polecam im także, aby w miarę możliwości pracowali, za rozsądnym wynagrodzeniem.
More | Więcej

Osiem dziesiątek i siedem lat temu nasi ojcowie założyli na tym kontynencie nowy naród, pomyślany w wolności i dedykowany przesłaniu, iż „wszyscy ludzie stworzeni są równymi”.
More | Więcej


Prace w toku
Works in progress

Thomas Taylor,
Dysertacja o Arystotelesie

Pokrótce, zdaje się posiadał i używał mocy rozumu z najlepszą człowiekowi dostępną perfekcją. Podjąć się głównych założeń filozofii tego wysublimowanego geniuszu, wykazać iż nie ma dla jego filozofii zrozumienia od czasu destrukcji szkół filozoficznych przez cesarza Justyniana, a także dociec i okazać złudę oraz nicość tego, co nazywane jest filozofią po czasach greckich — oto zamysł obecnej Dysertacji. Więcej

Mark Twain,
Biografia

Na wyspie było dokładnie jedno mahoniowe drzewo. Wiem, że to wieść rzetelna, bo się widziałem z człowiekiem co mówił, zliczył je wiele razy, stąd nie mylił się na pewno. Miał zajęczą wargę i czyste serce, a szczery był jak stal. Niewielu jest dziś takich ludzi.
Clemens mniej dbał o te papiery niż Howellowie. Niezbyt wzmocniły jego reputację, ale szkody możliwie także jej nie wyrządziły.

Teresa Pelka
Rola sprzężenia zwrotnego

Praca rozważa sprzężenie jako zjawisko biologiczne na poziomie komórkowym, bada jego skutki w ludzkim układzie nerwowym i analizuje rolę w języku. Nie odnosi się do zachowań związanych z oceną, jak codzienna mowa mogłaby nasuwać. Pojęcie popędu nie obejmuje funkcji nakierowanych seksualnie. Praca rozpatruje ludzkie struktury neuronalne, mięśniowe i kognitywne ściśle lingwistycznie. Więcej

My favorite poems by E. Dickinson
Moje ulubione wiersze, free PDF

Wiersze Emily Dickinson
po polsku

Creative Commons

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam od Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim: Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp w Internet Archive
Druk okładka twarda
Format elektroniczny $2.99

Wiersze Emily Dickinson
po angielsku

Creative Commons

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
Wolny dostęp w Internet Archive
Electronic format $2.99
E-book NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, $16.89
Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages
Barnes & Noble | Lulu

From My Grammar Weblog

Planet Earth has been a human natural habitat for millennia. In thousands of years, people to think what there is {ON} a map, have not denied plausibility for places {IN} areas, routes {TO} places, as well as locations {AT} them. Early childhood learning to talk has been getting along with learning to walk. For all English Aspects and tenses, this is always the first element in the verb pattern to change for the grammatical time, and that as for the variable {ON}. For the earthling basic variable and more, feel welcome to ■→THE TRAVEL IN GRAMMAR.

Book Project | Projekt książkowy

The Philologist and the Jesuit:
Thomas Taylor and Piotr Skarga
Word and phrase sense and reference
In the Dissertation and the Sermons
A linguistic study

%d bloggers like this: