WELCOME! WITAM!

Knowledge gains with good translation
Wiedza zyskuje na dobrej translacji

The website presents my translations from and for the public domain, from English to Polish, under standard copyright or Creative Commons licenses. Free texts are published entire, standard copyright translations in part; both are marked.

Witryna prezentuje moje przekłady z domeny publicznej i dla niej, z angielskiego na polski, na prawie autorskim standardowym oraz Creative Commons. Teksty darmowe są wydane w pełni, standardowe po części; oba z oznaczeniami.

Website search | Przeszukiwanie witryny

Free e-books | Darmowe ibuki
Creative Commons

Internet Archive

The free text and image repository
Repozytorium darmowych tekstów i ilustracji

■→Feel welcome to use the materials in my account
Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie
.

Źródłowe | Source HTML: Mozilla Firefox 56.0; 80%.

Benjamin Franklin, Autobiografia
Standard Copyright | Standardowe prawo autorskie

Poczucie osobistego szczęścia, jak je brałem na rozum, sprawiło czasem że powiedziałem, jak by mi dano wybór, nie wahałbym się i miał takiego samego życia powtórkę, od początku, prosząc jedynie o tą autorską korzyść jak przy drugiej edycji książki co daje poprawić pewne wady pierwszej.
■→More | Więcej
PDF sample | Próbka PDF
■→Pages 1-70 | Strony 1-70
Entire PDF book | Cała książka PDF

■→240 pages | stron, USD 2.99
E-pub Smashwords
■→$ 2.99

US Declaration of Independence
Deklaracja Niepodległości USA

Creative Commons

Kiedy w przebiegu wydarzeń między ludźmi staje się potrzebnym, aby jeden naród rozwiązał polityczne więzi łączące go czas jakiś z drugim, a zajął pośród sił na tej Ziemi wyodrębnione, jak i też równorzędne stanowisko, ku czemu normy natury wraz z tejże natury Bogiem rację dają, przyzwoite poszanowanie dla ludzkich poglądów wymaga, by zdeklarował on powody, jakie przynaglają go do separacji.
■→More | Więcej

USA civics in posters
Wiedza obywatelska USA na plakatach
po angielsku i polsku

■→Free | Darmowe Portfolio

Do zakupu w internecie | Available to shop online

Translation, editing, proofreading, transcription, typescription?

Thomas Paine, Sprawiedliwość agrarna
Standard Copyright | Standardowe prawo autorskie

Przeciwko Agrarnemu Prawu oraz Monopolowi, będąca planem ku polepszeniu ludzkiej kondycji, poprzez utworzenie w każdym narodzie funduszu, dla wypłaty każdej osobie sumy szterlingów, gdy osiągnie wiek lat dwudziestu jeden, oraz po pięćdziesiątce, aby łatwiej było wkroczyć w świat, a podeszłe lata dało się spędzić bez niedoli.

Smashwords e-pub, 50% tekstu do wglądu ■→USD 2.99

From My Grammar Weblog

Planet Earth has been a human natural habitat for millennia. In thousands of years, people to think what there is {ON} a map, have not denied plausibility for places {IN} areas, routes {TO} places, as well as locations {AT} them. Early childhood learning to talk has been getting along with learning to walk. For all English Aspects and tenses, this is always the first element in the verb pattern to change for the grammatical time, and that as for the variable {ON}. For the earthling basic variable and more, feel welcome to ■→THE TRAVEL IN GRAMMAR.

Kongres nie będzie tworzyć przepisów o ustanawianiu religii, czy zabraniających jej swobodnego praktykowania; ograniczających wolność mowy bądź prasy, lub prawo ludności do pokojowych zgromadzeń, czy też wnioskowania do rządu o rekompensatę szkód.
■→More | Więcej

USA National Anthem
Hymn narodowy USA

Creative Commons

O, mów, widzisz ty, w tego dnia wczesny brzask:
Jej oddaliśmy cześć, w błysk zmierzchania wczorajszy?
Jasnych gwiazd, pełnych szarf, poprzez grozę tych walk,
Było patrzeć nam, jak — płyną strojne nad szańcem?
■→More | Więcej


Niniejszym zobowiązuję ludzi tak oto ogłoszonych wolnymi, aby powstrzymywali się od wszelkiej przemocy, chyba że w obronie własnej; polecam im także, aby w miarę możliwości pracowali, za rozsądnym wynagrodzeniem.
■→More | Więcej

Osiem dziesiątek i siedem lat temu nasi ojcowie założyli na tym kontynencie nowy naród, pomyślany w wolności i dedykowany przesłaniu, iż „wszyscy ludzie stworzeni są równymi”.
■→More | Więcej

Wiersze Emily Dickinson
po polsku

Creative Commons

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam od Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim: Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Druk okładka twarda
■→Format elektroniczny $2.99

Wiersze Emily Dickinson
po angielsku

Creative Commons

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
Electronic format $2.99
■→E-book NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, $16.89
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages
■→Barnes & Noble | Lulu

Prace w toku
Works in progress

Zaraz gdy ukończę tłumaczenie, wysyłam zawiadomienie pocztą elektroniczną.

Thomas Paine,
List do Abata Raynala

The Letter to Abbe Raynal

Rozstanę się tu z rzeczonym fragmentem tekstu Abata dokonując jednej obserwacji, której nie ufać nie dam rady, póki jakieś wypadki mnie inaczej nie przekonają — a mianowicie, iż wynikało to z trwałej predyspozycji brytyjskiego gabinetu, by się z Ameryką we wszystkim spierać. Więcej

Thomas Taylor,
Dysertacja o Arystotelesie

Pokrótce, zdaje się posiadał i używał mocy rozumu z najlepszą człowiekowi dostępną perfekcją. Podjąć się głównych założeń filozofii tego wysublimowanego geniuszu, wykazać iż nie ma dla jego filozofii zrozumienia od czasu destrukcji szkół filozoficznych przez cesarza Justyniana, a także dociec i okazać złudę oraz nicość tego, co nazywane jest filozofią po czasach greckich — oto zamysł obecnej Dysertacji. Więcej

Thomas Paine,
Prawo człowieka

Rights of Man

Mało jaki pozostaje obelżywy epitet, którego by pan Burke nie wymierzył we francuski naród i Narodowe Zgromadzenie. Cokolwiek rozdrażnienie czy przesąd, bądź też ignorancja jako wybór wobec wiedzy, byłyby w stanie na umysł nasunąć, ze szczodrą furią tu wypełnia blisko czterysta stron. Więcej

Mark Twain,
Biografia

Na wyspie było dokładnie jedno mahoniowe drzewo. Wiem, że to wieść rzetelna, bo się widziałem z człowiekiem co mówił, zliczył je wiele razy, stąd nie mylił się na pewno. Miał zajęczą wargę i czyste serce, a szczery był jak stal. Niewielu jest dziś takich ludzi.
Clemens mniej dbał o te papiery niż Howellowie. Niezbyt wzmocniły jego reputację, ale szkody możliwie jej nie wyrządziły.

Lincoln: Historia
J. Nicolay & J. Hay

Abraham Lincoln: History

Nawet kształt patronimiki bywał przekształcany nie do poznania, gdy lata całe zachowywano jedynie niedbałą wymowę, a pisownia przynależała ze sztukami utraconymi i nazwisko zapisywał fonetycznie pierwszy w rodzinie przyuczony do posługiwania się piórem chłopiec. Więcej

Teresa Pelka
Rola sprzężenia zwrotnego

Praca rozważa sprzężenie jako zjawisko biologiczne na poziomie komórkowym, bada jego skutki w ludzkim układzie nerwowym i analizuje rolę w języku. Nie odnosi się do zachowań związanych z oceną, jak codzienna mowa mogłaby nasuwać. Pojęcie popędu nie obejmuje funkcji nakierowanych seksualnie. Praca rozpatruje ludzkie struktury neuronalne, mięśniowe i kognitywne ściśle lingwistycznie. Więcej

Book Project | Projekt książkowy

The Philologist and the Jesuit:
Thomas Taylor and Piotr Skarga
Word and phrase sense and reference
In the Dissertation and the Sermons
A linguistic study

%d bloggers like this: