US Constitution parchment typescript | Konstytucja USA, typoskrypt pergaminu

Typescript of the US Constitution parchment, verified with the original, prepared in mauve, blue, and black; also available for purchase.

Typoskrypt pergaminu Konstytucji USA, sprawdzony z oryginałem, przygotowany w druku blady fiolet, niebieskim i czarnym; także dostępny do zakupu.
■→More | Więcej

Konstytucja USA po polsku | USA Constitution in Polish

Konstytucja USA i wszystkie do tej pory poprawki (2017), w dobrej jakości przekładzie na język polski; trzy szpalty, druk według Johna Cartera, czarny, granatowy i niebieski, włącznie z listem Jerzego Waszyngtona; także do zakupu.

USA Constitution and all amendments so far (2017), in good quality translation into Polish; three broadside pages, John Carter layout in black, navy or blue, inclusive of the letter from George Washington; also available for purchase.

US Constitution, modern American | Konstytucja USA, dzisiejszy angielski

USA Constitution and all amendments so far (2017), a linguistic update to American as today, without change in content; three broadside pages, John Carter layout in black, navy or blue, inclusive of the letter from George Washington; also available for purchase.

Konstytucja USA i wszystkie do tej pory poprawki (2017), aktualizacja lingwistyczna do dzisiejszego amerykańskiego, bez zmiany treści; trzy szpalty, druk według Johna Cartera, czarny, granatowy i niebieski, włącznie z listem Jerzego Waszyngtona; także do zakupu.
■→More | Więcej

US Constitution, bilingual | Konstytucja USA, dwujęzyczna, AE-PL

Bilingual posters for US Constitution and all amendments so far (2017), paragraph to paragraph in facing columns, broadside layout after John Carter, inclusive of the letter from George Washington, with HTML, in black, navy, or blue print.

Plakaty dwujęzyczne Konstytucji USA z wszystkimi dotąd poprawkami (2017), akapit przy akapicie w sąsiednich kolumnach, grafika szpalty wedle Johna Cartera, wraz z listem od Jerzego Waszyngtona, załączone z HTML, w druku czarnym, granatowym, lub niebieskim.
■→More | Więcej

John Carter reprint | Reprint z Johna Cartera

John Carter’s impression for Rhode Island, with the fancy and florid characters of the printing art, as ʧ or st. Content verified with the parchment original.

Reprint z druku Johna Cartera dla Rhode Island, wraz z fantazyjnymi czcionkami owej drukarskiej sztuki, jak ʧ or st. Treść sprawdzona z oryginałem na pergaminie.
■→More | Więcej

US Declaration of Independence, Dunlap in Polish

USA Declaration of Independence translated into Polish, text available ■→here; John Dunlap layout, prepared also in color print and for purchase.

Deklaracja Niepodległości USA przetłumaczona na język polski, treść dostępna ■→tutaj; grafika wedle Jana Dunlapa, także druk kolorowy oraz do zakupu.
■→Więcej | More