US CONSTITUTION PARCHMENT TYPESCRIPT | KONSTYTUCJA USA, TYPOSKRYPT PERGAMINU

Typescript of the US Constitution parchment, verified with the original, linked here, available as four sheets and single page posters, mauve, blue, and black print. ♦♦♦ Typoskrypt pergaminu Konstytucji USA, sprawdzony z oryginałem, tutaj pod linkami, dostępny jako cztery strony oraz plakaty na jedną; druk blady fiolet, niebieski, oraz czarny.

POPRAWKI PO POLSKU | AMENDMENTS IN POLISH

Ratyfikowane 27 poprawek do Konstytucji USA po polsku, jeden plakat, druk czarny, niebieski lub granatowy; świetny dobór z plakatem po angielsku. ♦♦♦ The 27 ratified amendments to the US Constitution translated into Polish, one poster page in black, blue, or navy print; an excellent match with the poster in English.

AMENDMENTS, MODERN AMERICAN ENGLISH | POPRAWKI, WSPÓŁCZESNY AMERYKAŃSKI

The 27 ratified amendments to US Constitution, content verified with Congressional originals at links below; one poster page, black, navy or blue print. ♦♦♦ Ratyfikowane 27 poprawek do Konstytucji USA, treść zweryfikowana z oryginałami Kongresu pod linkami tutaj, czarny, granatowy lub niebieski druk.

KONSTYTUCJA USA PO POLSKU | USA CONSTITUTION IN POLISH

Konstytucja Stanów Zjednoczonych po polsku, dwie strony, układ Johna Cartera w druku czarnym, granatowym lub niebieskim, z listem Jerzego Waszyngtona. ♦♦♦ United States Constitution translated to Polish, two pages, John Carter layout in black, navy, or blue print, with George Washington’s letter.

US CONSTITUTION, MODERN AMERICAN ENGLISH | KONSTYTUCJA USA, WSPÓŁCZESNY AMERYKAŃSKI

USA Constitution, linguistic update to American as today, no change in content, two pages, John Carter layout in black, navy or blue print, with George Washington’s letter. ♦♦♦ Konstytucja USA, aktualizacja lingwistyczna do amerykańskiego jak dzisiaj, bez zmiany treści, dwie strony, układ Johna Cartera w druku czarnym, granatowym i niebieskim, z listem Jerzego Waszyngtona.

AMENDMENTS, BILINGUAL | POPRAWKI, DWUJĘZYCZNE

Bilingual posters for US Constitution amendments, paragraph for paragraph in facing columns, three pages, black, navy, or blue print. ♦♦♦ Plakaty dwujęzyczne poprawek do Konstytucji USA, akapit przy akapicie w sąsiednich kolumnach, trzy strony, druk czarny, granatowy, lub niebieski.

US CONSTITUTION BILINGUAL POSTERS | PLAKATY DWUJĘZYCZNE KONSTYTUCJI USA

Bilingual posters for US Constitution, paragraph for paragraph in facing columns, four pages, John Carter layout in black, navy, or blue print, with George Washington’s letter. ♦♦♦ Plakaty dwujęzyczne Konstytucji USA, akapit przy akapicie w sąsiednich kolumnach, cztery strony, układ Johna Cartera w druku czarnym, granatowym, lub niebieskim, z listem Jerzego Waszyngtona.

JOHN CARTER REPRINT | REPRINT Z JOHNA CARTERA

Reprint of John Carter’s impression for Rhode Island, with the fancy and florid characters of the printing art, as ʧ or st. Content verified with the parchment original. ♦♦♦ Reprint z druku Johna Cartera dla Rhode Island, wraz z fantazyjnymi czcionkami owej drukarskiej sztuki, jak ʧ or st. Treść sprawdzona z oryginałem na piergaminie.

US DECLARATION OF INDEPENDENCE IN POLISH

Deklaracja Niepodległości USA, układ druku Jana Dunlapa; czcionka Adobe Caslon Pro 14pkt, rozstaw średnio +0.8pkt, kerning 1pkt i więcej; akapit 5pkt, słówko free; wyskość linii 1; rozmiar 2531×3452; HTML źródłowe w Internet Archive, okno Firefox 80% dla właściwej proporcji: HTML ŻRÓDŁOWE, DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA PO POLSKU.

US DECLARATION OF INDEPENDENCE, DUNLAP LAYOUT

Present-day font replica of John Dunlap print, unified capital letter use; Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.8pt on average, kerning 1pt and above; indentation 5pt free; line height 1; poster size 2531×3452; source HTML over the Internet Archive, Firefox window 80%, for proper proportion: SOURCE HTML, DUNLAP REPLICA POSTER.