Konstytucja USA po polsku | USA Constitution in Polish

Konstytucja USA i wszystkie do tej pory poprawki (2017), w dobrej jakości przekładzie na język polski; trzy szpalty, druk według Johna Cartera, włącznie z listem Jerzego Waszyngtona; także do zakupu.

USA Constitution and all amendments so far (2017), in good quality translation into Polish; three broadside pages, John Carter layout in black, navy or blue, inclusive of the letter from George Washington; also available for purchase.

US Constitution, modern American | Konstytucja USA, dzisiejszy angielski

USA Constitution and all amendments so far (2017), a linguistic update to American as today, without change in content; three broadside pages, John Carter layout, inclusive of the letter from George Washington; also available for purchase.

Konstytucja USA i wszystkie do tej pory poprawki (2017), aktualizacja lingwistyczna bez zmiany w treści, do dzisiejszego amerykańskiego; trzy szpalty, druk według Johna Cartera, włącznie z listem Jerzego Waszyngtona; także do zakupu.
■→More | Więcej

US Constitution, bilingual | Konstytucja USA, dwujęzyczna, AE-PL

Bilingual posters for US Constitution and all amendments so far (2017), paragraph to paragraph, broadside layout after John Carter, inclusive of the letter from George Washington.

Plakaty dwujęzyczne Konstytucji USA z wszystkimi dotąd poprawkami (2017), akapit przy akapicie, grafika szpalty wedle Johna Cartera, wraz z listem od Jerzego Waszyngtona.
■→More | Więcej

John Carter reprint | Reprint z Johna Cartera

John Carter’s impression for Rhode Island, with the fancy and florid characters of the printing art, as ʧ or st. Content verified with the parchment original.

Reprint z druku Johna Cartera dla Rhode Island, wraz z fantazyjnymi czcionkami owej drukarskiej sztuki, jak ʧ czy st. Treść sprawdzona z oryginałem na pergaminie.
■→More | Więcej