US DECLARATION OF INDEPENDENCE | DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA

KIEDY w przebiegu wydarzeń między ludźmi staje się potrzebnym, aby jeden naród rozwiązał polityczne więzi łączące go czas jakiś z drugim, a zajął pośród sił na tej Ziemi równoprawne jak też samodzielnie stanowisko, ku czemu porządek natury oraz tejże natury Bóg rację dają, szczere poszanowanie dla ludzkich przekonań wymaga, ażeby owi zdeklarowali przyczyny, jakie zmuszają ich do separacji.

 

US DECLARATION IN POLISH, DUNLAP LAYOUT

ZAPRASZAM DO PORTFOLIO DARMOWYCH PLAKATÓW.

UWAŻAMY prawdy te za samooczywiste, iż wszyscy ludzie stworzeni są równymi, obdarzonymi przez Stwórcę niezaprzeczalnymi i niezbywalnymi prawami, a między tymi są owe do życia, wolności, oraz dążności do szczęścia. — Ażeby umocować te prawa, rządy są ustanawiane między ludźmi, czerpiąc swoje słuszne władze z przyzwolenia rządzonych, a kiedykolwiek rządu jakiegoś forma staje się niszczycielską dla tych celów, jest prawem owych ludzi formę tą przekształcić, bądź też obalić i ustanowić nowy ustrój, kładąc jego podwaliny na takich zasadach i organizując jego prerogatywy na taki sposób, aby w owych ludzi pojęciu sprzyjały bezpieczeństwu i szczęściu najlepiej. Roztropność zaiste nakazuje, iż rządy dobrze ugruntowane nie powinny być zmieniane z powodów błahych i przejściowych; a stosownie wszelkie doświadczenie ukazuje, że ludzie skłonni są cierpieć raczej, póki zło jest znośnym, niż czynić sobie zadość obalając te formy, do których są przyzwyczajeni. Jednakowoż, kiedy długi ciąg nadużyć i uzurpacji, ku jednemu bieżący nieodmiennie przedmiotowi, odsłania zamiar zdegradowania ich pod absolutnym despotyzmem, jest ludzi prawem, jest ich obowiązkiem, taki rząd odrzucić, a zaprowadzić dla swego przyszłego bezpieczeństwa straż nową. Takim pozostaje wytrwałe cierpienie tych kolonii; taką jest też obecna potrzeba, przymuszająca je do zmiany dotychczasowych rządowych systemów. Tradycja obecnego króla Wielkiej Brytanii jest tradycją ponawianych krzywd i uzurpacji, które wszystkie mają za swój bezpośredni obiekt ustanowienie nad tymi Stanami tyranii absolutnej. Aby to wykazać, fakty niech zostaną przedstawione zacnemu światu.

 

ON odmówił swej zgody na prawa, a nad wyraz godziwe i potrzebne publicznemu dobru.

 

ON zabraniał swoim zarządcom wydawać przepisy pilnej i żywotnej wagi, o ile nie były zawieszone w działaniu do czasu, aż została przyznana jego zgoda; a gdy tak były zawieszone, zupełnie odmawiał się nimi zajmować.

 

ON odmówił przyjęcia dalszych przepisów na rzecz lokowania pokaźnych dystryktów ludności, chyba że owi ludzie wyrzekliby się prawa do reprezentacji w legislaturze, prawa dla nich bezcennego, a odstręczającego tylko dla tyranów.

 

ON zwoływał ciała prawodawcze w miejscach niezwykłych, uciążliwych, oraz oddalonych od składnic ich publicznych rejestrów, jedynie dla zamysłu, aby ludzi zmęczyć do uległości wobec jego sposobów.

 

ON rozwiązał izby przedstawicielskie kilkakroć, za opieranie się z męską stanowczością jego naruszaniu praw narodu.

 

ON przez długi czas odmawiał, po takich dymisjach, nadać bieg wyborom następnych przedstawicieli, a zdolności praworządne, do zaniku niezdolne, wracać musiały między ludność dla podtrzymania; kraj pozostawał tymczasem narażony na wszelkie niebezpieczeństwa inwazji z zewnątrz, a niepokoju wewnętrznie.

 

ON powziął się zapobiec zaludnieniu tychże Stanów, z tym zamiarem stosując obstrukcję wobec przepisów dla naturalizacji obcokrajowców, a odrzucając inne, które by ludzi do migracji tutaj zachęcały, podnosząc nadto wymogi dla nowych przydziałów ziem.

 

ON zawadza administracji prawa, odmawiając swojej zgody na przepisy ustanawiające władzę sądowniczą.

 

ON sędziów uczynił zależnymi od jego woli wyłącznie, względem zachowania urzędu, czy wysokości i wypłaty zarobków.

 

ON utworzył bezlik nowych urzędów i nadesłał tu roje urzędników, aby nasz naród nękali i żywili się z jego zasobów.

 

ON w czasie pokoju trzymał pomiędzy nami wojska stałe, bez przyzwolenia naszych legislatur.

 

ON zadziałał, aby uczynić wojsko nadrzędnym i niezależnym od władzy cywilnej.

 

ON porozumiał się z innymi, by poddać nas sądownictwu obcemu naszej konstytucji i przez nasze prawa nieuznanemu, udzielając zatwierdzenia uchwałom rzekomej praworządności:

 

ABY kwaterować pomiędzy nami duże oddziały zbrojne;

 

ABY zbrojnych chronić pozorną rozprawą od kary za morderstwa, jakie by popełniali na mieszkańcach tych Stanów;

 

ABY odciąć nasz handel z wszelkimi stronami świata;

 

ABY nakładać na nas podatki bez naszej zgody;

 

ABY pozbawić nas, w wielu sprawach, dobrodziejstw sądu przysięgłych;

 

ABY transportować nas za morza i sądzić za pozorowane przestępstwa;

 

ABY pouchylać prawa wolnego angielskiego systemu w sąsiadującej z nami prowincji, zaprowadzając tam arbitralny rząd oraz poszerzając jej granice, byle ją wkrótce uczynić przykładem i zdatnym narzędziem dla zaprowadzania tego samego absolutnego rządu w tych koloniach;

 

ABY odebrać nam nasze statuty, obalić najdroższe nam prawa i zasadniczo zmienić formy naszego ustroju;

 

ABY zawiesić nasze legislatury i sobie przyznać moc stanowienia za nas prawnie, we wszystkich sprawach bez wyjątku;

 

ON opuścił tutejszy rząd, deklarując nas pozbawionymi jego opieki i wydając przeciw nam wojnę.

 

ON plądruje nasze morza, pustoszy nasze wybrzeża, pali nasze miasta, oraz niweczy życie naszych ludzi.

 

ON tego czasu obecnie nadsyła duże oddziały zagranicznych najemników, ażeby dopełnić aktów śmierci, spustoszenia i tyranii, rozpoczętych od razu z przesłankami okrucieństwa i perfidii, jakim ledwo by się mogły równać najbardziej barbarzyńskie z czasów, a zupełnie niegodnymi głowy cywilizowanego narodu.

 

ON zmusza naszych współobywateli, na wysokich morzach na jeńców pojmanych, by nosili broń przeciw swojemu krajowi, stawali się katami swoich przyjaciół i braci, bądź sami z ich rąk padali.

 

ON wznieca pomiędzy nami domowe zamieszki, a także powziął się sprowadzać mieszkańców naszych granic, bezlitosnych indiańskich dzikusów, których znaną zasadą walki jest ślepa destrukcja, bez względu na wiek, płeć, oraz stan.

 

NA każdym etapie owych opresji zwracaliśmy się z petycjami o reparacje, w najskromniejszych z pojęć: na nasze ponawiane petycje odpowiedziano jedynie ponawianiem krzywd. Książę, którego charakter tym samym naznaczony jest każdym uczynkiem wartym tyrana, nie nadaje się na władcę wolnego narodu.

 

NIE zaniedbaliśmy się przy tym pod względem atencji dla naszej brytyjskiej braci. Powiadamialiśmy ich raz za razem, iż ich legislatura usiłuje rozwinąć nad nami niezasadne sądownictwo. Przypominaliśmy im, jakie były okoliczności naszej emigracji oraz osiedlenia się tutaj. Odwoływaliśmy się do ich rodzimej prawości i wspaniałomyślności, zaklinaliśmy dla względów wspólnego naszego rodzaju, by wyrzekli się owych uzurpacji, gdyż nieuchronnie przerwałyby nasze powiązania oraz korespondencję. Oni także pozostają głuchymi na głos sprawiedliwości i pokrewności. Musimy więc przychylić się naszej potrzebie, która wieszczy naszą separację, a uznać ich, jak resztę ludzkości, za wrogów podczas wojny, podczas pokoju, za przyjaciół.

 

MY takoż, reprezentanci ZJEDNOCZONYCH STANÓW AMERYKI, na OGÓLNYM KONGRESIE zgromadzeni, przywołując Najwyższego Sędzię tego świata w przekonaniu o słuszności naszych intencji, a w imię oraz z umocowania dobrego narodu tych tutaj kolonii, uroczyście publikujemy i deklarujemy, iż te zjednoczone kolonie są i prawem powinny być WOLNYMI I NIEZALEŻNYMI STANAMI; iż są one uwolnione od lojalności dla brytyjskiej korony, oraz że wszelka polityczna więź pomiędzy nimi a państwem Wielkiej Brytanii jest i powinna być zupełnie rozwiązana; oraz iż jako WOLNE I NIEZALEŻNE STANY mają one pełną władzę wydawać wojnę, zawierać pokój, wchodzić w przymierza, zakładać handel, oraz dokonywać wszelkich takich działań i spraw, jakie NIEZALEŻNE STANY prawnie podejmować mogą. A dla wsparcia tej deklaracji, ufając stale w osłonę bożej opatrzności, wzajem sobie zawierzamy nasze żywota, naszą pomyślność, oraz nasz święty honor.

 

Podpisano z nadania i na rzecz Kongresu, JOHN HANCOCK, Przewodniczący.

 

Potwierdzono, CHARLES THOMSON, Sekretarz.

 

Advertisements