All translations for the public domain are marked Creative Commons and express permission for text use under the linked licenses. Standard copyright translations are presented in part and marked Standard Copyright.

Wszystkie tłumaczenia dla domeny publicznej są oznaczone Creative Commons i wyrażają zezwolenie na użycie tekstu pod linkowanymi licencjami. Tłumaczenia na standardowym prawie autorskim są są prezentowane częściowo i oznaczone Standard Copyright.

Creative Commons licenses | Licencje Creative Commons:
CREATIVE COMMONS 4.0, BY-SA 3.0, CC 2.5.

Books other than works written or translated by me, as well as writing instrument advertisements, participate in the Amazon Affiliate program.

Książki inne niż prace napisane lub przetłumaczone przeze mnie, wraz z reklamami instrumentów pisarskich, partycypują w programie Amazon Affiliate.


My name is Teresa Pelka, I am a graduate of Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, Master of Arts degree, specialized in American English, and a native speaker of Polish. The form below allows contacting me.

Nazywam się Teresa Pelka, jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister wyspecjalizowaną w angielskim amerykańskim; polski jest moim językiem rodzimym. Formularz niżej pozwala się ze mną skontaktować.