EMANCIPATION PROCLAMATION | PROKLAMACJA EMANCYPACJI

PROKLAMACJA 93
22 września 1862

Ja, Abraham Lincoln, Prezydent Zjednoczonych Stanów Ameryki, Wódz Naczelny ich Sił Zbrojnych oraz Marynarki Wojennej, niniejszym proklamuję i deklaruję, iż tak samo jak do tej pory, wojna nadal będzie prowadzona dla celu rzeczywistego przywrócenia konstytucyjnej relacji między Zjednoczonymi Stanami i każdym ze Stanów, wraz z ludnością, gdzie relacja ta może być zawieszoną lub zaburzoną. Moim zamysłem jest, przy kolejnym spotkaniu Kongresu, ponownie zalecić przyjęcie praktycznych środków finansowego wspomożenia, aby przyjęcie bądź odrzucenie tak zwanych Stanów niewolniczych mogło odbywać się swobodnie, a ich ludność nie musiała prowadzić rebelii przeciw Stanom Zjednoczonym; aby Stany owe mogły wtedy dobrowolnie podjąć się, o ile nie nastąpi to uprzednio, natychmiastowego lub stopniowego obalenia niewolnictwa w swoich granicach, a starania względem osadnictwa osób pochodzenia afrykańskiego, za ich zgodą, na tym kontynencie bądź gdzie indziej, za zgodą tamtejszego rządu, mogły być kontynuowane.

Natomiast dnia pierwszego stycznia roku pańskiego tysiąc osiemset sześćdziesiątego trzeciego, wszystkie osoby trzymane jako niewolnicy w którym Stanie, bądź wskazanej części Stanu, a gdzie ludność rebelię przeciwko Stanom Zjednoczonym by prowadziła, będą od owego czasu na zawsze wolne; natomiast egzekutywa rządu Stanów Zjednoczonych, włącznie z władzami wojskowych sił lądowych i morskich, będzie rozpoznawać oraz wspierać swobody owych osób podczas trwania kadencji tego rządu, jako osób wolnych, a nie będzie działać represyjnie na owe osoby razem czy pojedynczo, podczas starań jakie mogą podjąć na rzecz swej faktycznej wolności.

 

Rzeczonego pierwszego stycznia, egzekutywa wskaże, proklamacją, takowe Stany lub części Stanów, jeżeli jakiekolwiek, w których ludność prowadzi rebelię przeciwko Stanom Zjednoczonym; natomiast fakt iż którykolwiek Stan, lub jego ludność, będą owego dnia w dobrej wierze reprezentowani w Kongresie Zjednoczonych Stanów, przez członków wybranych w wyborach gdzie większość zdolnych wyborczo osób decyduje się brać w owych wyborach udział, zostanie, pod nieobecność doniosłego a przeciwnego świadectwa, uznany za dowód ostateczny, że Stan taki oraz jego ludność rebelii przeciwko Stanom Zjednoczonym nie prowadzą.

 

Tym samym pragnę zwrócić uwagę na tytuł prawny Kongresu, „Ustawę o zaprowadzeniu dodatkowego przepisu prawa wojennego”, przyjęty 13 marca roku 1862, o następującym kształcie i wysłowieniu:

 

„Ustanowieniem Senatu oraz Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Ameryki, w Kongresie zgromadzonych, treść następująca upowszechnioną będzie jako dodatkowy przepis prawa wojennego, dla dowodzenia armią Stanów Zjednoczonych, a jako taka ma być respektowaną i przestrzeganą:

 

Artykuł. Wszystkim oficerom oraz personelowi wojskowych służb lądowych i morskich Stanów Zjednoczonych zabrania się stosowania sił pod ich komendą w celu zawracania uchodźców którzy opuścili służbę lub pracę, a którzy mogli byli zbiec od osób przedstawiających względem takiej służby czy pracy roszczenia; a jakikolwiek oficer którego trybunał wojskowy orzecze winnym wykroczenia przeciw temu artykułowi zostanie zwolniony ze służby.
Dział 2. Postanawia się dalej, iż ustawa ta ma wejść w życie z momentem jej przyjęcia.”

 

Względem działów dziewiątego i dziesiątego tytułu prawnego „Ustawa o supresji insurekcji, karaniu zdrady państwa i rebelii, przejmowaniu i konfiskacie mienia rebeliantów, oraz innych punktach”, przyjętego 17 lipca roku 1862, które brzmią:

 

„Dział 9. Postanawia się, iż wszyscy niewolnicy osób które angażują się w rebelię przeciwko rządowi Stanów Zjednoczonych, lub które w jakikolwiek sposób takowe wspomagają, a którzy zbiegli i schronili się w szeregach armii; oraz wszyscy niewolnicy schwytani w służbie takich osób, lub przez nie opuszczeni, a przechodzący pod kontrolę rządu Stanów Zjednoczonych; oraz wszyscy niewolnicy takich osób, których znaleziono czy też znajdowali się w jakim miejscu okupowanym przez siły rebelianckie, potem okupowanym przez siły Stanów Zjednoczonych, uważani będą za jeńców wojennych, a będą na zawsze wolni od służby, nigdy ponownie zniewoleni.

 

Dział 10. Postanawia się, że żaden niewolnik który uciekł do którego Stanu, terytorium, Dystryktu Kolumbia, z innego Stanu, nie zostanie przekazany władzom czy jakkolwiek ograniczony w swobodzie, za wyjątkiem zbrodni czy jakiego wykroczenia przeciw prawu, o ile osoba roszcząca sobie zbiega nie złoży przysięgi, iż osoba której służba czy praca owego zbiega są należne jest jego prawnym właścicielem, a nie nosiła broni przeciw Stanom Zjednoczonym podczas obecnej rebelii, ani też nie udzieliła jej pomocy czy wsparcia; a nikt w wojskowych siłach lądowych czy morskich Stanów Zjednoczonych nie podejmie się, pod jakimkolwiek pozorem, decydować o ważności roszczenia jakiej osoby względem służby czy pracy jakiejkolwiek innej osoby, ani nie odda żadnej takiej osoby osobie roszczącej, pod karą wydalenia ze służby.”

 

Niniejszym nakazuję i rozkazuję wszystkim osobom w wojskowych służbach lądowych i morskich Stanów Zjednoczonych aby cytowanych wyżej ustaw i działów przestrzegały oraz je zaprowadzały w odpowiednich sferach służby.

 

Egzekutywa zaleci w odpowiednim czasie, na następnej sesji Kongresu, aby wszyscy obywatele Stanów Zjednoczonych którzy pozostali powyższemu lojalni w czasie rebelii, wraz z przywróceniem relacji konstytucyjnej między Zjednoczonymi Stanami a Stanami poszczególnymi wraz z ich ludnością, gdzie zawieszona bądź naruszona, zostali ustawami Stanów Zjednoczonych wynagrodzeni za straty, włącznie z utratą niewolników.

 

Na świadectwo niniejszemu, złożyłem podpis oraz oddałem pod pieczęć Stanów Zjednoczonych.

 

Dokonano w mieście Waszyngton, dnia dwudziestego drugiego września, roku pańskiego tysiąc osiemset sześćdziesiątego drugiego, a Niepodległości Stanów Zjednoczonych roku osiemdziesiątym siódmym.

 

Abraham Lincoln
Prezydent
William H. Seward,
Sekretarz Stanu

 

*****

 

PROKLAMACJA 95

Dnia dwudziestego drugiego września, roku pańskiego tysiąc osiemset sześćdziesiątego drugiego, została wydana przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych proklamacja, głosząca, pośród innych punktów, jak następuje:

 

„Iż dnia pierwszego stycznia, roku pańskiego tysiąc osiemset sześćdziesiątego trzeciego, wszystkie osoby trzymane jako niewolnicy w którym Stanie, bądź wskazanej części Stanu, a gdzie ludność rebelię przeciwko Stanom Zjednoczonym by prowadziła, będą od owego czasu na zawsze wolne; a egzekutywa rządu Stanów Zjednoczonych, włącznie z władzami wojskowych sił lądowych i morskich, będzie uznawać oraz wspierać swobody owych osób, a nie będzie działać represyjnie na owe osoby razem czy pojedynczo, podczas starań jakie mogą podjąć na rzecz swej faktycznej wolności.”

 

“Rzeczonego pierwszego stycznia, egzekutywa wskaże, proklamacją, takowe Stany lub części Stanów, jeżeli jakiekolwiek, w których ludność prowadzi rebelię przeciwko Stanom Zjednoczonym; natomiast fakt iż którykolwiek Stan, lub jego ludność, będą owego dnia w dobrej wierze reprezentowani w Kongresie Zjednoczonych Stanów, przez członków wybranych w wyborach gdzie większość zdolnych wyborczo osób decyduje się brać w owych wyborach udział, zostanie, pod nieobecność doniosłego a przeciwnego świadectwa, uznany za dowód ostateczny, że Stan taki oraz jego ludność rebelii przeciwko Stanom Zjednoczonym nie prowadzą.”

 

Takowoż teraz, ja, Abraham Lincoln, Prezydent Stanów Zjednoczonych, z umocowania na wodza naczelnego wojskowych sił lądowych i morskich Stanów Zjednoczonych w czasie faktycznej zbrojnej rebelii przeciwko władzom i rządowi Stanów Zjednoczonych, a jako właściwy i potrzebny środek supresji rzeczonej rebelii, wskazuję, tego pierwszego dnia stycznia roku pańskiego tysiąc osiemset sześćdziesiątego trzeciego, w zgodzie z moim zamiarem, proklamowanym publicznie na pełny okres stu dni, od dnia pierwszego jak wyżej określony, Stany oraz części Stanów gdzie ludność znajduje się tego dnia w stanie rebelii przeciwko Zjednoczonym Stanom, jak następuje:

 

Arkansas, Texas, Louisiana (za wyjątkiem parafii St. Bernard, Plaquemines, Jefferson, St. John, St. Charles, St. James, Ascension, Assumption, Terrebone, Lafourche, St. Mary, St. Martin, oraz Orleans, włącznie z miastem New Orleans), Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, oraz Virginia (za wyjątkiem czterdziestu ośmiu powiatów określanych jako West Virginia, a także powiatów Berkeley, Accomac, Northhampton, Elizabeth City, York, Princess Anne, and Norfolk, włącznie z miastami Norfolk oraz Portsmouth), które to wyszczególnione miejsca są obecnie traktowane jakby ta proklamacja nie była wydawana.

 

Z rzeczonego umocowania oraz dla nadmienionego celu nakazuję oraz deklaruję iż wszystkie osoby trzymane jako niewolnicy we wskazanych Stanach bądź ich częściach są na zawsze wolne; a egzekutywa rządu Stanów Zjednoczonych, włącznie z władzami wojskowych sił lądowych i morskich, będzie uznawać oraz wspierać wolność owych osób.

 

Niniejszym zobowiązuję ludzi tak oto ogłoszonych wolnymi, aby powstrzymywali się od wszelkiej przemocy, chyba że w obronie własnej; zalecam im także, aby w miarę możności pracowali, za rozsądnym wynagrodzeniem.

 

A dalej deklaruję i obwieszczam, iż osoby o stosownej kondycji będą przyjęte do służby zbrojnej Stanom Zjednoczonym, przy fortyfikacji garnizonów, stanowiskach, placówkach oraz innych miejscach, oraz dla obsługi jednostkek pływających. Natomiast dla tego aktu, szczerze uważanego za akt sprawiedliwości nakazywany konstytucją, a pode wojskową koniecznością, apeluję o rozważne oceny ludzkości, a łaskawe sprzyjanie Wszechmogącego Boga.
Na świadectwo czemu złożyłem podpis oraz oddałem pod pieczęć Stanów Zjednoczonych.
Dokonano w mieście Waszyngton, dnia pierwszego stycznia, roku pańskiego tysiąc osiemset sześćdziesiątego trzeciego, a Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki roku osiemdziesiątym siódmym.
Abraham Lincoln
William H. Seward,
Sekretarz Stanu

 

I do not intend posters for the Address as well as the Proclamation; I enclose them with the book format for the translations.

Nie przewiduję plakatów dla Przemowy i Proklamacji; załączam je z formatem książkowym dla tych tłumaczeń.

Read about the American civil war | Przeczytaj o amerykańskiej wojnie domowej:

 

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s