US BILL OF RIGHTS AND FURTHER AMENDMENTS | KARTA PRAW USA ORAZ DALSZE POPRAWKI

(work in progress)

AMENDMENT I.
Congress shall make no Law respecting the Establishment of Religion, or prohibiting the free Exercise thereof; or abridging the Freedom of Speech, or of the Press, or to the Right of the People peaceably to assemble, and to petition the Government for a Redress of Grievances.

 

POPRAWKA PIERWSZA.
Kongres nie będzie tworzyć praw tyczących Ustanawiania Religii, czy zabraniających swobodnego jej Praktykowania; czy ograniczających Wolność Mowy, czy Prasy, bądź Prawo Ludzi by pokojowo się gromadzić, czy wnioskować do Władz o Zadośćuczynienie za Szkody.

 

AMENDMENT II.
A well regulated Militia being necessary to the Security of a free State, the Right of the People to keep and bear Arms shall not be infringed.

 

POPRAWKA DRUGA.
Dobrze sposobiona milicja będąc niezbędną dla Bezpieczeństwa wolnego Państwa, Prawo Ludzi do zachowania i noszenia Broni nie będzie naruszane.

 

AMENDMENT III.
No Soldier shall, in Time of Peace, be quartered in any House, without the Consent of the Owner, nor, in Time of War, but in a Manner to be prescribed by Law.

 

POPRAWKA TRZECIA.
Żaden Żołnierz nie będzie, w Czasie Pokoju, kwaterowany w jakim Domostwie bez zgody Właściciela, ani w Czasie Wojny, jedynie Postępowaniem wyznaczonym przez Prawo.

 

AMENDMENT IV.
The Right of the People to be secure in their Persons, Houses, Papers, and Effects, against unreasonable Searches and Seizures shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable Cause supported by Oath, or Affirmation, and particularly describing the Place to be searched, and the Persons or Things to be seized.

 

POPRAWKA CZWARTA
Prawo Ludności do bezpieczeństwa Osoby, Domostw, Dokumentów, oraz Dobytku od nieuzasadnionych Przeszukań i Zajęć nie będzie łamane, a żadne Nakazy nie zostaną wydane bez prawdopodobnego Powodu wspartego Przysięgą, lub Ślubowaniem, a wskazującego szczegółowo Miejsce do przeszukania, oraz Osoby i Obiekty do zatrzymania.

 

AMENDMENT V.
No Person shall be held to answer for a Capital, or otherwise Infamous Crime, unless on a Presentment or Indictment of a Grand Jury; except in Cases arising in the Land or Naval Forces; or in the Militia, when in actual Service in Time of War or public Danger: Nor shall any Person be subject for the same Offence to be Twice put in Jeopardy of Life or Limb; nor shall be compelled, in any Criminal Case, to be a Witness against himself; nor be deprived of Life, Liberty or Property, without due Process of Law: Nor shall private Property be taken for public Use without just Compensation.

 

POPRAWKA PIĄTA
Nikt nie będzie trzymany za Zbrodnię czy Przestępstwo, tylko za Oświadczeniem czy Oskarżeniem od Wielkiej Ławy, z wyjątkiem Kazusów w Siłach Lądowych czy Morskich, bądź w Milicji, gdy w służbie czynnej w Czasie Wojny lub publicznego Niepokoju: Ani nikt za ten sam Występek nie będzie na Zagrożenie Życia czy Zdrowia powtórnie wystawiony; ni skłaniany, w Sprawie Kryminalnej, by przeciw sobie świadczyć; ani pozbawiony Życia, Wolności i Własności, bez prawego Procesu w Sądzie: ni prywatną Własność weźmie publiczny Użytek bez słusznej Kompensaty.

 

AMENDMENT VI.
In all Criminal Prosecutions, the accused shall enjoy the Right to a speedy and public Trial, by an impartial Jury of the State and District wherein the Crime shall have been committed, which District shall have been previously ascertained by Law; and to be informed of the Nature and Cause of the Accusation; to be confronted with the Witnesses against him; to have compulsory Process for obtaining Witnesses in his Favour; and to have the Assistance of Counsel for his Defence.

 

POPRAWKA SZÓSTA.
We wszystkich Postępowaniach Kryminalnych, oskarżony będzie mieć Prawo do rychłego i publicznego Procesu, przy bezstronnej Ławie ze Stanu i Dystryktu w którym do Przestępstwa doszło, który to Dystrykt zostanie przedtem potwierdzony prawnie; oraz do bycia poinformowanym o Naturze i Przyczynie Oskarżenia; do bycia skonfrontowanym ze Świadkami przeci sobie; do obowiązkowego Procesu znalezienia Świadków na swą Korzyść; oraz do Pomocy Prawnej ku swej Obronie.

 

AMENDMENT VII.
In Suits at Common Law, where the Value in Controversy shall exceed Twenty Dollars, the Right of Trial by Jury shall be preserved, and no Fact tried by a Jury shall be otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the Rules of the Common Law.

 

POPRAWKA SIÓDMA.
W Postępowaniach Prawa Zwyczajowego, gdzie Wartość Sporu przekracza Dwudzieścia Dolarów, Prawo do Ławy Przysięgłych będzie zachowane, a żaden z sądzonych przez Ławę Faktów nie będzie ponownie rozważany w żadnym Sądzie Stanów Zjednoczonych inaczej niż Prawem Zwyczajowym.

 

AMENDMENT VIII.
Excessive Bail shall not be required; nor excessive Fines imposed; nor cruel and unusual Punishments inflicted.

 

POPRAWKA ÓSMA.
Nadmiernej Kaucji nie będzie się żądać; ni nadmiernych Grzywien nakładać; ni okrutnych czy niezwykłych Kar zadawać.

 

AMENDMENT IX.
The Enumeration in the Constitution of certain Rights shall not be construed to deny or disparage others retained by the People.

 

Wyszczególnienie Praw bezwarunkowych przez Konstytucję nie powinno być używane by wzbronić czy umniejszyć inne zachowywane przez Naród.

 

AMENDMENT X.
The Powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively or to the People.

 

POPRAWKA DZIESIĄTA.
Umocowania nie nadawane Stanom Zjednoczonym przez Konstytucję, ani zabraniane przez nią Stanom, pozostają zarezerwowane dla poszczególnych Stanów i Narodu.

 

Further amendments are not known as the Bill of Rights, but they belong with the Constiution just the same.

 

Dalsze poprawki nie są znane jako Karta Praw, ale przynależą z Konstytucją dokładnie tak samo.

 

AMENDMENT XI.
The Judicial power of the United States shall not be construed to extend to any suit in law or equity, commenced or prosecuted against one of the United States by Citizens of another State, or by Citizens or Subjects of any Foreign State.

 

POPRAWKA JEDENASTA.
Władza sądownicza Stanów Zjednoczonych nie będzie rozciągana na sprawy karne i majątkowe założone bądź wszczęte przeciw jednemu ze Zjednoczonych Stanów przez Obywteli innego Stanu, lub przez Obywateli czy Poddanych Kraju Obcego.

 

AMENDMENT XII.
The Electors shall meet in their respective states, and vote by ballot for President and Vice-President, one of whom, at least, shall not be an inhabitant of the same state with themselves; they shall name in their ballots the person voted for as President, and in distinct ballots the person voted for as Vice-President, and they shall make distinct lists of all persons voted for as President, and all persons voted for as Vice-President and of the number of votes for each, which lists they shall sign and certify, and transmit sealed to the seat of the government of the United States, directed to the President of the Senate.

 

POPRAWKA DWUNASTA.
Elektorzy spotkają się w swoich Stanach i zagłosuja tajnie na Prezydenta i Wice-Prezydenta, z których przynajmniej jeden nie będzie mieszkańcem tego samego stanu co oni; zaznaczą głosy oddane dla wyznaczenia Prezydenta, a w osobnym głosowaniu te oddane na Wice-Prezydenta, oraz sporządzą odrębne listy wszystkich osób które wyznaczono na Prezydenta, a także wszystkich osób które wyznaczono na Wice-Prezydenta, oraz liczbę głosów na każdą, które to listy podpiszą i uwierzytelnią, oraz przekażą zapieczętowane do siedziby rządu Stanów Zjednoczonych, skierowaną do Przewodniczącego Senatu.

 

The President of the Senate shall, in the presence of the Senate and House of Representatives, open all the certificates and the votes shall then be counted.

 

Przewodniczący Senatu, w obecności Senatu i Izby Reprezentantów, otworzy wszystkie certyfikaty, a następnie głosy zostaną policzone.

 

The person having the greatest Number of votes for President, shall be the President, if such number be a majority of the whole number of Electors appointed; and if no person have such majority, then from the persons having the highest numbers not exceeding three on the list of those voted for as President, the House of Representatives shall choose immediately, by ballot, the President.

 

Osoba o najwyższej liczbie głosów będzie nominowana na Prezydenta, o ile liczba ta odpowiadać będzie większości wszystkich mianowanych Elektorów; a jeśli nikt nie będzie mieć takiej większości, wtedy spośród osób o najwyższej liczbie głosów, nie więcej jednak niż trzech na liście głosów na Prezydenta, Izba Reprezentantów natychmiastowo nominuje,w głosowaniu tajnym, jedną z nich na Prezydenta.

 

But in choosing the President, the votes shall be taken by states, the representation from each state having one vote; a quorum for this purpose shall consist of a member or members from two-thirds of the states, and a majority of all the states shall be necessary to a choice.

 

W wyborze Prezydenta głosy będą jednak uznawane wedle stanów, przyznając reprezentacji każdego Stanu jeden głos; kworum dla tego celu stanowić będą pojedynczo lub liczebnie członkowie z dwóch trzecich Stanów, a większość z wszystkich Stanów będzie wymagana by dokonać wyboru.

 

And if the House of Representatives shall not choose a President whenever the right of choice shall devolve upon them, before the fourth day of March next following, then the Vice-President shall act as President, as in the case of the death or other constitutional disability of the President.

 

A jeśli Izba Reprezentantów nie nominuje Prezydenta kiedykolwiek prawo wyboru im przypadnie, do dnia czwartego następującego Marca, Wice-prezydent będzie sprawować urząd Prezydenta, jak w przypadku śmierci lub konstytucynej niezdolności Prezydenta.

 

The person having the greatest number of votes as Vice-President, shall be the Vice-President, if such number be a majority of the whole number of Electors appointed, and if no person have a majority, then from the two highest numbers on the list, the Senate shall choose the Vice-President; a quorum for the purpose shall consist of two-thirds of the whole number of Senators, and a majority of the whole number shall be necessary to a choice. But no person constitutionally ineligible to the office of President shall be eligible to that of Vice-President of the United States.

 

Osoba o najwyższej liczbie głosów na Wice-Prezydenta, będzie nominowana na Wice-Prezydenta, jeśli liczba ta będzie stnaowic większość całkowitej liczby mianowanych Elektorów, a jeśli nikt takiej większości mieć nie będzie, z dwóch najwyżej na liście Senat obierze Wice-Prezydenta; kworum na ten cel będzie się składać z dwóch trzecich całkowitej liczby Senatorów, a większość owej liczby będzie wymagana dla wyboru. Lecz nikt kto nie spełnia konstytucyjnych wymogów na Prezydenta nie będzie uznany zdolnym do objęcia urzędu Wice-Prezydenta.

 

AMENDMENT XIII.
Sect. 1. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.
Sect. 2. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

 

POPRAWKA TRZYNASTA.
Dział 1. Niewolnictwo, bądź niedobrowolna służba, o ile nie nakazana jako kara za przestępstwo orzeczone prawomocnym wyrokiem, nie będą mieć miejsca w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek pod ich jurysdykcją.
Dział 2. Kongres ma prawo zaprowadzić ten artykuł stosownymi przepisami.

 

AMENDMENT XIV
Section 1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.

 

POPRAWKA CZTERNASTA.
Dział 1. Wszyscy którzy urodzili się czy naturalizowali na terytorium Stanów Zjednoczonych, rozpoznawawnym ich jurysdykcją, są obywatelami Stanów Zjednoczonych oraz Stanu zamieszkania. Żaden Stan nie utworzy ani nie zaprowadzi przepisów które umniejszałyby prawa i nietykalność obywateli Stanów Zjednoczonych; ni który Stan pozbawi kogo życia, wolności, czy własności, bez należytego procesu prawnego; ni zabroni komu w swej jurysdykcji równości wobec prawa.

 

Section 2. Representatives shall be apportioned among the several States according to their respective numbers, counting the whole number of persons in each State, excluding Indians not taxed. But when the right to vote at any election for the choice of electors for President and Vice President of the United States, Representatives in Congress, the Executive and Judicial officers of a State, or the members of the Legislature thereof, is denied to any of the male inhabitants of such State, being twenty-one years of age, and citizens of the United States, or in any way abridged, except for participation in rebellion, or other crime, the basis of representation therein shall be reduced in the proportion which the number of such male citizens shall bear to the whole number of male citizens twenty-one years of age in such State.

 

Dział 2. Reprezentanci będą przyznawani poszczególnym Stanom wedle ich liczebności, licząc wszystkie osoby w każdym Stanie, z wyłączeniem nieopodatkowanych Indian. Ale jeśli prawo głosowania w wyborach elektorów Prezydenta i Wice-Prezydenta Stanów Zjednoczonych, wyborach Reprezentantów w Kongresie, funkcjonariuszy Egzekutywy i Sądownictwa Stanu, oraz członków jego Legislatywy, zostaje zabronione którym mieszkańcom Stanu płci męskiej, wieku lat przynajmniej dwudziestu jeden, obywatelstwa amerykańskiego, czy jakkolwiek ograniczone, z wyjątkiem rebelii czy innego przestępstwa, podstawa tamtejszej reprezentacji zostanie zredukowana wedle proporcji między liczbą takich obywateli płci męskiej a ogółem obywateli płci męskiej wieku lat przynajmniej dwudziestu jeden, w owym Stanie.

 

Section 3. No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any State, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any State, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may, by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.

 

Dział 3. Żadna osoba nie stanie się Reprezentantem czy Senatorem w Kongresie, czy elektorem Prezydenta bądź Wice-Prezydenta, czy sprawować urzędu, państwowego bądź wojskowego, z ramienia Stanów Zjednoczonych czy jakiego Stanu kto, złożywszy przysięgę, jako członek Kongresu czy funkcjonariusz Stanów Zjednoczonych, bądź członek legislatywy Stanowej, czy funkcjonariusz wykonawczy bądź sądownictwa Stanu, by wspierać Konstytucję Stanów Zjednoczonych, zaangażuje sie w insurekcję lub rebelię przeciw nim, bądź udzieli pomocy i wsparcia ich wrogom. Lecz Kongres może, głosem dwóch trzecich, usunąć taką niezdatność.

 

Section 4. The validity of the public debt of the United States, authorized by law, including debts incurred for payment of pensions and bounties for services in suppressing insurrection or rebellion, shall not be questioned. But neither the United States nor any State shall assume or pay any debt or obligation incurred in aid of insurrection or rebellion against the United States, or any claim for the loss or emancipation of any slave; but all such debts, obligations and claims shall be held illegal and void.

 

Dział 4. Wartość długu publicznego Stanów Zjednoczonych, zatwierdzona prawnie, włączając długi zaciągnięte na wypłatę pensji oraz nagród za służbę w tłumieniu insurekcji czy rebelii, nie będzie kwestionowana. Lecz ani Stany Zjednoczone ani który Stan nie przyjmą ni zapłacą dług czy zobowiązanie zaciągnięte ku pomocy insurekcji bądź rebelii przeciw Stanom Zjednoczonym, czy też roszczenie z racji utraty bądź wyzwolenia niewolnika; a wszystkie takie długi, zobowiązania, czy roszczenia będą uznane nielegalnymi i nieważnymi.

 

Section 5. The Congress shall have power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article.

 

Dział 5. Kongres ma prawo zaprowadzić, właściwymi przepisami, postanowienia tego artykułu.

 

AMENDMENT XV.
Sect. 1. The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of race, color, or previous condition of servitude.
Sect 2. The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

 

POPRAWKA PIĘTNASTA.
Dział 1. Prawu obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania nie będą przeczyć czy je ograniczać ani Zjednoczone Stany ani który Stan, na podstawie rasy, koloru skóry, czy uprzedniego poddaństwa.
Dział 2. Kongres ma prawo zaprowadzic ten artykuł odpowiednimi przepisami.

 

AMENDMENT XVI.
The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes, from whatever source derived, without apportionment among the several States, and without regard to any census or enumeration.

 

POPRAWKA SZESNASTA.
Kongres będzie mógł nakładać podatek na dochód z dowolnego źródła, bez zachowania proporcji między Stanami, oraz bez wględu na jakikolwiek cenzus czy wyliczenie ludności.

 

AMENDMENT XVII.
The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State, elected by the people thereof, for six years; and each Senator shall have one vote. The electors in each State shall have the qualifications requisite for electors of the most numerous branch of the State legislatures.

 

POPRAWKA SIEDEMNASTA
Senat Stanów Zjednoczonych będzie sie składać z dwóch Senatórw z każdego Stanu, wybranych przez ich ludność, na lat sześć; a każady Senator będzie mieć jeden głos. Elektorzy z każdego Stanu będą mieć kwalifikacje stosowne dla elektorów najliczniejszego działu Legislatury Państwowej.

 

When vacancies happen in the representation of any State in the Senate, the executive authority of such State shall issue writs of election to fill such vacancies: Provided, That the legislature of any State may empower the executive thereof to make temporary appointments until the people fill the vacancies by election as the legislature may direct.

 

Jeśli w reprezentacji którego Stanu w Senacie przydarzyłyby się wakaty, władza wykonawcza tego Stanu wyda wezwanie do głosowania by takie wakaty wypełnić: Z zastrzeżeniem, że legislatura Stanowa może upoważnić tamtejszą władzę wykonawczą do tymczasowych mianowań, do czasu aż wyborcy wypełnią wakaty drogą elekcji, zarządzonej przez legislaturę.

 

This amendment shall not be so construed as to affect the election or term of any Senator chosen before it becomes valid as part of the Constitution.

 

Poprawka ta nie będzie używana by wpłynąć na wybór lub kadencję jakiegokolwiek obranego już Senatora, zanim nabierze ważności jako część Konstytucji.

 

AMENDMENT XVIII.
Sect. 1. After one year from the ratification of this article the manufacture, sale, or transportation of intoxicating liquors within, the importation thereof into, or the exportation thereof from the United States and all the territory subject to the jurisdiction thereof for beverage purposes is hereby prohibited.

 

POPRAWKA OSIEMNASTA.
Dział 1. Po roku od ratyfikacji tego artykułu, produkcja, sprzedaż, oraz transport wszelkich napojów o własnościach intoksykujących wewnątrz Stanów Zjednoczonych oraz jakichkolwiek terytoriów pod ich jurysdykcją, a także przywóz czy eksport, dla celów spożywczych, są niniejszym zabronione.

 

Sect. 2. The Congress and the several States shall have concurrent power to enforce this article by appropriate legislation.

 

Dział 2. Kongres i poszczególne Stany będą mieć upoważnienie współbieżne by zaprowadzić ten artykuł odpowiednimi przepisami.

 

Section 3. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by the legislatures of the several States, as provided in the Constitution, within seven years from the date of the submission hereof to the States by the Congress.

 

Dział 3. Artykuł ten nie będzie mieć skutku póki nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do Konstytucji przez legislatury poszczególnych Stanów, jak przewidziane Konstytucją, w ciągu siedmiu lat od daty przedłożenia Stanom przez Kongres.

 

AMENDMENT XIX.
The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex.

 

Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

 

POPRAWKA DZIEWIĘTNASTA.
Prawo obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania nie będzie odbierane ani ograniczane przez Stany Zjednoczone czy który Stan, z uwagi na płeć.

 

Kongres będzie mić moc zaprowadzenia tego artykułu odpowiednimi przepisami.

 

AMENDMENT XX.
Sect. 1. The terms of the President and Vice President shall end at noon on the 20th day of January, and the terms of Senators and Representatives at noon on the 3d day of January, of the years in which such terms would have ended if this article had not been ratified; and the terms of their successors shall then begin.

 

POPRAWKA DWUDZIESTA.
Dział 1. Kadencje Prezydenta i Wice-Prezydenta będą kończyć się w południe 20 stycznia, a kadencje Senatorów i Reprezentantów w południe dnia 3 stycznia, w latach w których kadencje takowe mają się zakończyć, bez wpływu ratyfikacją tego artykułu; kadencje ich następców rozpoczną się odpowiednio.

 

Sect. 2. The Congress shall assemble at least once in every year, and such meeting shall begin at noon on the 3d day of January, unless they shall by law appoint a different day.

 

Dział 2. Kongres zbierze się przynajmniej raz w roku, a spotkanie takie odbędzie się w południe dnia 3 stycznia, chyba że prawem wyznaczą inny dzień.

 

Sect. 3. If, at the time fixed for the beginning of the term of the President, the President elect shall have died, the Vice President elect shall become President. If a President shall not have been chosen before the time fixed for the beginning of his term, or if the President elect shall have failed to qualify, then the Vice President elect shall act as President until a President shall have qualified; and the Congress may by law provide for the case wherein neither a President elect nor a Vice President elect shall have qualified, declaring who shall then act as President, or the manner in which one who is to act shall be selected, and such person shall act accordingly until a President or Vice President shall have qualified.

 

Dział 3. Jeśli, w czasie ustalonym na rozpoczęcie kadencji Prezydenta, Prezydent elekt umrze, Wice-Prezydent elekt stanie się Prezydentem. Jeśli Prezydent nie zostanie wybrany przed czasem wyznaczonym na początek jego kadencji, bądź Prezydent elekt nie zdoła przedstawić wymaganych kwalifikacji, wtedy Wice-Prezydent elekt będzie pełnić funkcje Prezydenta, do czasu aż Prezydent przedstawi kwalifikacje; a Kongres może prawnie zastrzec sytuacje w których ani Prezydent ani Wice-Prezydent nie jest zdolny przedstawić kwalifikacji, deklarując kto będzie pełnić funkcje Prezydenta, bądź jakim sposobem wybrać takową osobę, a osoba ta będzie funkcjonować, do czasu aż Prezydent bądź Wice-Prezydent będą się kwalifikować.

 

Sect. 4. The Congress may by law provide for the case of the death of any of the persons from whom the House of Representatives may choose a President whenever the right of choice shall have devolved upon them, and for the case of the death of any of the persons from whom the Senate may choose a Vice President whenever the right of choice shall have devolved upon them.

 

Dział 4. Kongres może prawnie zastrzec sytację śmierci którejkolwiek z osób spośród których Izba Reprezentantów może wybrać Prezydenta, kiedykolwiek prawo wyboru im przypada, oraz sytuację śmierci którejkolwiek z osób spośród których Senat może wybrać Wice-Prezydenta, gdy jemu prawo wyboru przypada.

 

Sect. 5. Sections 1 and 2 shall take effect on the 15th day of October following the ratification of this article.

 

Działy 1 oraz 2 wejdą w życie 15 dnia października, po ratyfikacji tego artykułu.

 

Sect. 6. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by the legislatures of three-fourths of the several States within seven years from the date of its submission.

 

Dział 6. Artykuł ten nie będzie mieć skutku póki nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do Konstytucji przez legislatury trzech-czwartych poszczególnych Stanów, w ciągu siedmiu lat od daty przedłożenia.

 

AMENDMENT XXI.
Sect. 1. The eighteenth article of amendment to the Constitution of the United States is hereby repealed.

 

Dział 1. Artykuł osiemnastej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych jest niniejszym uchylany.

 

Sect. 2. The transportation or importation into any State, Territory, or possession of the United States for delivery or use therein of intoxicating liquors, in violation of the laws thereof, is hereby prohibited.

 

Dział 2. Transport bądź import do którego Stanu, Terytorium, czy mienia Stanów Zjednoczonych w celu dostarczenia czy użytkowania tam napojów intoksykujących w niezgodzie z tamtejszymi przepisami, są niniejszym zabronione.

 

Sect. 3. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by conventions in the several States, as provided in the Constitution, within seven years from the date of the submission hereof to the States by the Congress.

 

Dział 3. Artykuł ten nie będzie mieć skutku póki nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do Konstytucji przez konwencje poszczególnych Stanów, jak przewidziane Konstytucją, w ciągu siedmiu lat od daty przedłożenia poszczególnymi Stanom przez Kongres.

 

AMENDMENT XXII.
Sect. 1. No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of the President more than once. But this article shall not apply to any person holding the office of President when this article was proposed by the Congress, and shall not prevent any person who may be holding the office of President, or acting as President, during the term within which this article becomes operative from holding the office of President or acting as President during the remainder of such term.

 

POPRAWKA DWUDZIESTA DRUGA.
Dział 1. Nikt nie zostanie obrany na urząd Prezydenta więcej niż dwa razy, a nikt kto pełnił urząd Prezydenta bądź funkcje Prezydenta dłużej niż dwa lata kadencji na którą ktoś inny został Prezydentem wybrany, nie zostanie sam na urząd Prezydenta wybrany więcej niż raz. Artykuł ten jednak nie będzie się stosować do kogokolwiek na urzędzie prezydenckim kiedy artykuł został zaproponowany w Kongresie, oraz nie przeszkodzi nikomu na prezydenckim urzędzie lub o prezydenckich funkcjach, w czasie gdy artykuł ten zyska moc prawną, w pełnieniu prezydenckiego urzędu lub funkcji to końca terminu.

 

Sect. 2. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by the legislatures of three-fourths of the several states within seven years from the date of its submission to the states by the Congress.

 

Dział 2. Artykuł ten nie będzie mieć skutku póki nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do Konstytucji przez legislatury trzech-czwartych poszczególnych Stanów, w ciągu siedmiu lat od daty przedłożenia Stanom przez Kongres.

 

AMENDMENT XXIII.
Sect. 1. The District constituting the seat of Government of the United States shall appoint in such manner as the Congress may direct:

 

A number of electors of President and Vice President equal to the whole number of Senators and Representatives in Congress to which the District would be entitled if it were a State, but in no event more than the least populous State; they shall be in addition to those appointed by the States, but they shall be considered, for the purposes of the election of President and Vice President, to be electors appointed by a State; and they shall meet in the District and perform such duties as provided by the twelfth article of amendment.
Sect. 2. The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

 

Dział 1. Dystrykt stanowiący siedzibę Rządu Stanów Zjednoczonych wyznaczy, na sposób wskazany przez Kongres:

 

Liczbę elektorów Prezydenta i Wiceprezydenta równą całkowitej liczbie Senatorów i Reprezentantów w Kongresie do jakiej dystrykt byłby uprawniony gdyby był Stanem, lecz nie wyższą bynajmniej od tej dla najmniej zaludnionego Stanu; będą oni uzupełnieniem tych wyznaczonych przez Stany, lecz będą uważani, dla celów wyboru Prezyenta czy Wice-Prezydenta, elektorami mianowanymi przez Stan; a będą się spotykać w Dystrykcie i pełnić obowiązki jakie wyznacza artykuł dwunastej poprawki.

 

Dział 2. Kongres będzie mieć prawo zaprowadzić ten artykuł odpowiednimi przepisami.

 

AMENDMENT XXIV.
Sect. 1. The right of citizens of the United States to vote in any primary or other election for President or Vice President, for electors for President or Vice President, or for Senator or Representative in Congress, shall not be denied or abridged by the United States or any State by reason of failure to pay any poll tax or other tax.
Section 2. The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

 

POPRAWKA DWUDZIESTA CZWARTA
Dział 1. Prawo obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania w prymarnych czy innych wyborach na Prezydenta bądź Wiceprezydenta, czy Senatora bądź Reprezentanta w Kongresie, nie będzie odbierane ani ograniczane przez Stany Zjednoczone czy który Stan z uwagi na niezapłacenie podatku osobowego czy jakiegokolwiek innego podatku.
Dział 2. Kongres będzie mieć prawo zaprowadzić ten artykuł odpowiednimi przepisami.

 

AMENDMENT XXV.
Section 1. In case of the removal of the President from office or of his death or resignation, the Vice President shall become President.

 

POPRAWKA DWUDZIESTA PIĄTA.
Dział 1. W razie usunięcia Prezydenta z urzędu lub jego śmierci czy rezygnacji, Wice-Prezydent stanie się Prezydentem.

 

Section 2. Whenever there is a vacancy in the office of the Vice President, the President shall nominate a Vice President who shall take office upon confirmation by a majority vote of both Houses of Congress.

 

Dział 2. Kiedykolwiek dojdzie do wakatu na urzędzie Wice-Prezydenta, Prezydent nominuje Wice-Prezydenta, który objemie stanowisko po zatwierdzeniu większością głosów w obydwu Izbach Kongresu.

 

Section 3. Whenever the President transmits to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that he is unable to discharge the powers and duties of his office, and until he transmits to them a written declaration to the contrary, such powers and duties shall be discharged by the Vice President as Acting President.

 

Dział 3. Kiedykolwiek Prezydent przekaże aktualnym przewodniczącym Senatu oraz Izby Reprezentantów swoją pisemną deklarację iż nie jest zdolny realizować upoważnień i obowiązków swego urzędu, do czasu aż nie przekaże pisemnej deklaracji o treści przeciwnej, upoważnienia te i obowiązki realizować będzie Wice-Prezydent jako Prezydent Pełniący Obowiązki.

 

Section 4. Whenever the Vice President and a majority of either the principal officers of the executive departments or of such other body as Congress may by law provide, transmit to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall immediately assume the powers and duties of the office as Acting President.

 

Dział 4. Kiedykolwiek Wice-Prezydent oraz większość bądź przełożonych departamentów wykonawczych bądź organu jaki Kongres prawem może wyznaczyć, przekażą aktualnym przewodniczącym Senatu oraz Izby Reprezentantów pisemną deklarację iż Prezydent nie jest zdolny realizować upoważnień i obowiązków swego urzędu, Wice-Prezydent przejmie upoważnienia i obowiązki owego urzędu jako Prezydent Pełniący Obowiązki.

 

Thereafter, when the President transmits to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that no inability exists, he shall resume the powers and duties of his office unless the Vice President and a majority of either the principal officers of the executive department or of such other body as Congress may by law provide, transmit within four days to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office. Thereupon Congress shall decide the issue, assembling within forty-eight hours for that purpose if not in session. If the Congress, within twenty-one days after receipt of the latter written declaration, or, if Congress is not in session, within twenty-one days after Congress is required to assemble, determines by two-thirds vote of both Houses that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall continue to discharge the same as Acting President; otherwise, the President shall resume the powers and duties of his office.

 

Natępnie, gdy Prezydent przekaże aktualnym przewodniczącym Senatu oraz Izby Reprezentantów swoją pisemną deklarację iż żadna przeszkoda już nie istnieje, wznowi on swoje realizowanie upoważnień i obowiązków urzędu, chyba że Wice-Prezydent oraz większość bądź przełożonych departamentów wykonawczych bądź organu jaki Kongres prawem może wyznaczyć, przekażą w ciagu czterech dni aktualnym przewodniczącym Senatu oraz Izby Reprezentantów pisemną deklarację iż Prezydent nie jest zdolny realizować upoważnień i obowiązków swego urzędu. Kongres zdecyduje wtedy o kwestii, w tym celu zbierając się w czterdzieści osiem godzin, na sesji. Jeśli Kongres, w dwadzieścia jeden dni od otrzymania deklaracji pisemnej owego drugiego rodzaju, a o ile nie w sesji, w dwadzieścia jeden dni po wymaganym spotkaniu, orzecze dwoma trzecimi głosów obydwu Izb iż Prezydent nie jest zdolny realizować upoważnień i obowiązków swego urzędu, Wice-Prezydent będzie kontynuować ich wypełnianie jako Prezydent Pełniący Obowiązki.

 

AMENDMENT XXVI.
Sect. 1. The right of citizens of the United States, who are eighteen years of age or older, to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of age.
Sect. 2. The Congress shall have the power to enforce this article by appropriate legislation.

 

POPRAWKA DWUDZIESTA SZÓSTA.
Dział 1. Prawu obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania, którzy są w wieku lat osiemnastu lub powyżej, nie będą przeczyć ani go ograniczać, ani Stany Zjednoczonr ani który Stan, na podstawie wieku.
Dział 2. Kongres będzie miec prawo zaprowadzić tę poprawkę odpowiednimi przepisami.

 

AMENDMENT XXVII.
No law, varying the compensation for the services of the Senators and Representatives, shall take effect, until an election of Representatives shall have intervened.

 

POPRAWKA DWUDZIESTA SIÓDMA.
Żaden przepis, różnicujący uposażenie za służbę dla Senatorów i Reprezentantów, nie wejdzie w życie, zanim nie odbędą się kolejne wybory Przedstawicielskie.

 

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s