US BILL OF RIGHTS AND FURTHER AMENDMENTS | KARTA PRAW USA ORAZ DALSZE POPRAWKI

POPRAWKA I

Kongres nie będzie tworzyć praw tyczących ustanawiania religii, czy zabraniających swobodnego jej praktykowania; ograniczających wolność mowy bądź prasy, czy też prawo ludności aby pokojowo się gromadzić, czy wnioskować do Rządu o zadośćuczynienie za szkody.

POPRAWKI NA DARMOWYCH PLAKATACH

ZAPRASZAM DO MOJEGO PORTFOLIO NA LICENCJI CREATIVE COMMONS

 

POPRAWKA II

Dobrze sposobiona Gwardia jest niezbędna bezpieczeństwu wolnego Państwa; prawo ludności do zachowania i noszenia Broni nie będzie naruszane.

 

POPRAWKA III

Żaden Żołnierz nie będzie, w czasie pokoju, kwaterowany w jakim domostwie bez zgody Właściciela; a podczas wojny, jedynie sposobem wyznaczonym prawnie.

 

POPRAWKA IV

Prawo ludności do bezpieczeństwa osoby, domostwa, dokumentów, oraz dobytku, od nieuzasadnionych przeszukań i zajęć, nie będzie łamane, a żaden Nakaz nie będzie wydany bez realnego powodu, wspartego Przysięgą lub ślubowaniem, a za dokładnym wskazaniem miejsca do przeszukania, oraz osób bądź obiektów do zatrzymania.

 

POPRAWKA V

Nikt nie będzie trzymany tytułem zbrodni czy przestępstwa, jedynie za oświadczeniem czy oskarżeniem od Wielkiej Ławy, za wyjątkiem spraw w siłach lądowych bądź marynarce, czy Gwardii, gdy w służbie czynnej podczas Wojny lub publicznego niepokoju; ani nikt za ten sam występek nie będzie na zagrożenie życia czy zdrowia dwa razy wystawiony; ni skłaniany, w sprawie kryminalnej, by przeciw sobie świadczyć; ni pozbawiony życia, wolności, czy własności, bez prawego procesu w sądzie; ni prywatnej własności publiczny użytek nie weźmie, bez słusznej kompensaty.

 

POPRAWKA VI

We wszelkich sprawach kryminalnych, oskarżonego obejmie prawo do rychłego i publicznego procesu, przy bezstronnej ławie ze Stanu i dystryktu w którym do przestępstwa doszło, który to dystrykt zostanie przedtem prawnie potwierdzony; prawo do informacji o naturze i przyczynie oskarżenia; prawo do konfrontacji ze świadkami przeciw sobie; prawo do obligatoryjnego postępowania w celu znalezienia świadków na swą korzyść, oraz do pomocy prawnej ku swej obronie.

 

POPRAWKA VII

W sprawach prawa zwyczajowego, gdzie wartość sporu przekracza dwadzieścia dolarów, prawo do ławy będzie zachowane, a żaden z sądzonych przez ławę faktów nie będzie ponownie badany w jakim Sądzie Stanów Zjednoczonych inaczej, niż prawem zwyczajowym.

 

POPRAWKA VIII

Nadmierne kaucje nie będą wymagane, nakładane nadmierne grzywny, czy okrutne a niezwykłe kary zadawane.

 

POPRAWKA IX

Wyszczególnienie w Konstytucji, praw niezbywalnych, nie będzie używane aby wzbronić czy umniejszyć inne, zachowywane przez naród.

 

POPRAWKA X

Umocowania nienadawane Stanom Zjednoczonym przez Konstytucję, ani zabraniane przez nią Stanom, są zarezerwowane dla poszczególnych Stanów i narodu.

 

POPRAWKA XI

Władza Sądownicza Zjednoczonych Stanów nie będzie rozciągana na sprawy, wedle prawa a godziwości, założone lub prowadzone przeciw jednemu ze Stanów przez Obywateli innego Stanu, lub Obywateli czy Poddanych Kraju Obcego.

 

POPRAWKA XII

Elektorzy spotkają się w swoich Stanach i zagłosują przez balotowanie, na Prezydenta oraz Wice-Prezydenta, z których jeden przynajmniej nie będzie mieszkańcem tego samego Stanu co oni sami; podadzą w swoich balotach imię osoby wyznaczanej na Prezydenta, a w odrębnych balotach osoby wyznaczanej na Wice-Prezydenta, oraz sporządzą odrębne listy wszystkich osób które dostały głosy na Prezydenta, a także wszystkich na Wice-Prezydenta, oraz liczbę głosów na każdą, które to listy podpiszą i uwierzytelnią, oraz przekażą zapieczętowane do siedziby rządu Stanów Zjednoczonych, skierowane do Przewodniczącego Senatu.

 

Przewodniczący Senatu, przy osobistym stawiennictwie Senatu oraz Izby Reprezentantów, otworzy wszystkie certyfikaty, a następnie głosy zostaną policzone.

 

Osoba o największej liczbie głosów na Prezydenta, będzie Prezydentem, o ile takowa liczba będzie tą większości wszystkich mianowanych Elektorów; a jeśli nikt nie będzie mieć takiej większości, wtedy spośród osób o najwyższej liczbie głosów, nie więcej jednak niż trzech na liście na Prezydenta, Izba Reprezentantów natychmiastowo wybierze, balotem, jedną z nich na Prezydenta.

 

Przy wyborze Prezydenta głosy będą jednak uznawane wedle Stanów, a reprezentacja każdego Stanu będzie mieć jeden głos; kworum dla tego celu będą pojedynczo lub liczebnie członkowie z dwóch trzecich Stanów, a większość wszystkich Stanów potrzebna dla wyboru.

 

Jeżeli Izba Reprezentantów nie wybierze Prezydenta, kiedykolwiek takowe prawo wyboru im będzie przypadać, do dnia czwartego następującego marca, wtedy Wice-Prezydent będzie pełnić obowiązki Prezydenta, tak samo jak w przypadku śmierci lub innej konstytucyjnej niezdolności Prezydenta.

 

Osoba o najwyższej liczbie głosów na Wice-Prezydenta, stanie się Wice-Prezydentem, jeżeli takowa liczba będzie tą większości całkowitej liczby mianowanych Elektorów, a jeżeli żadna osoba takiej większości mieć nie będzie, z dwóch najwyżej na liście Senat obierze Wice-Prezydenta; kworum na ten cel będzie się składać z dwóch trzecich całkowitej liczby Senatorów, a większość liczebności całkowitej będzie wymagana dla wyboru. Jednak nikt, kto nie spełnia konstytucyjnych wymogów na Prezydenta, nie będzie uprawniony do objęcia urzędu Wice-Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

 

POPRAWKA XIII

Dział 1. Ani niewolnictwo, ani niedobrowolna służba, chyba że nakazana jako kara za przestępstwo orzeczone prawomocnym wyrokiem, nie będą istnieć w Stanach Zjednoczonych, czy jakim miejscu pod ich jurysdykcją.

 

Dział 2. Kongres będzie mieć zdolność zaprowadzić ten artykuł stosownymi przepisami.

 

POPRAWKA XIV

Dział 1. Wszystkie osoby urodzone bądź naturalizowane w Stanach Zjednoczonych, pod ich jurysdykcją, są obywatelami Stanów Zjednoczonych oraz Stanu zamieszkania. Żaden Stan nie utworzy ani nie zaprowadzi przepisów które umniejszałyby prawa i nietykalność obywateli Stanów Zjednoczonych; ni który Stan pozbawi kogo życia, wolności, czy własności, bez prawego procesu w sądzie; ni odmówi komu w swej jurysdykcji równości wobec prawa.

 

Dział 2. Reprezentanci będą przyznawani pomiędzy poszczególnymi Stanami wedle ich liczebności, licząc wszystkie osoby w każdym Stanie, za wyłączeniem nieopodatkowanych Indian. Jeżeli prawa do głosowania na elektorów Prezydenta i Wice-Prezydenta Stanów Zjednoczonych, bądź na Reprezentantów w Kongresie, na Wykonawczych i Sądowniczych funkcjonariuszy Stanu, bądź członków jego Legislatury, odmówi się którym płci męskiej mieszkańcom Stanu, a wieku lat przynajmniej dwudziestu jeden obywatelom Zjednoczonych Stanów, czy też się je jakoś ograniczy, za wyjątkiem rebelii czy innego przestępstwa, podstawa owej reprezentacji będzie redukowana w proporcji między liczbą takich obywateli płci męskiej, a tą ogółu obywateli płci męskiej wieku lat przynajmniej dwudziestu jeden, w owym Stanie.

 

Dział 3. Nikt nie będzie Senatorem lub Reprezentantem w Kongresie, elektorem Prezydenta lub Wice-Prezydenta, czy mieć posady, cywilnej lub wojskowej, z ramienia Zjednoczonych Stanów czy jakiego Stanu, kto, złożywszy przysięgę, jako członek Kongresu czy funkcjonariusz Stanów Zjednoczonych, bądź członek Stanowej legislatury, czy wykonawczy bądź sądowniczy funkcjonariusz Stanu, aby wspierać Konstytucję Stanów Zjednoczonych, włączy się w insurekcję lub rebelię przeciw nim, bądź udzieli pomocy i wsparcia ich wrogom. Jednak Kongres może, głosami dwóch trzecich obydwu Izb, usunąć taką niezdatność.

 

Dział 4. Wielkość długu publicznego Stanów Zjednoczonych, prawnie dopuszczona, wraz z długami zaciągniętymi na uposażenia i nagrody za służbę w tłumieniu insurekcji czy rebelii, nie będzie kwestionowana. Jednak ani który Stan, ani Zjednoczone Stany nie uznają, ni zapłacą dług czy zobowiązanie ku pomocy insurekcji lub rebelii przeciw Stanom Zjednoczonym, czy roszczenie z utraty lub wyzwolenia niewolnika; a długi takie, zobowiązania, czy roszczenia będą uważane za nielegalne i nieważne.

 

Dział 5. Kongres będzie mieć zdolność zaprowadzić, stosownymi przepisami, postanowienia tego artykułu.

 

POPRAWKA XV

Dział 1. Prawa obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania nie odmówią ani ograniczą Zjednoczone Stany, czy który Stan, z uwagi na rasę, kolor skóry, czy uprzednie poddaństwo.

 

Dział 2. Kongres będzie mieć zdolność zaprowadzić ten artykuł stosownymi przepisami.

 

POPRAWKA XVI

Kongres będzie mieć zdolność nakładać i zbierać podatki od dochodów, z dowolnego źródła czerpanych, bez proporcjonowania między Stanami, oraz bez względu na jakikolwiek cenzus czy wyliczenie ludności.

 

POPRAWKA XVII

Senat Stanów Zjednoczonych będzie się składać z dwóch Senatorów z każdego Stanu, wybranych przez ludność, na lat sześć; a każdy Senator będzie mieć jeden głos. Wyborcy w każdym Stanie będą mieć zdolność wyborczą stosowną dla elektorów najliczniejszego działu Stanowych legislatur.

 

Jeżeli przydarzą się wakaty w reprezentacji któregokolwiek Stanu w Senacie, władza wykonawcza owego Stanu wyda wezwanie do głosowania, aby je wypełnić: za zastrzeżeniem, iż legislatura Stanowa może upoważnić swą władzę wykonawczą do mianowań tymczasowych, aż wyborcy wypełnią wakaty drogą elekcji, zarządzonej przez legislaturę.

 

Poprawka ta nie będzie używana aby wpływać na wybór lub kadencję jakiego Senatora obranego przed jej wejściem w życie jako część Konstytucji.

 

POPRAWKA XVIII

Dział 1. Po upływie jednego roku od ratyfikacji tego artykułu, produkcja, sprzedaż oraz transport napojów odurzających, wewnątrz Zjednoczonych Stanów oraz we wszelkich terytoriach podlegających ich jurysdykcji, a także do nich import, bądź też z nich eksport, dla celów spożywczych, są niniejszym zabronione.

 

Dział 2. Kongres i poszczególne Stany wspólnie będą mieć zdolność zaprowadzić ten artykuł stosownymi przepisami.

 

Dział 3. Artykuł ten nie będzie mieć skutku, dopóki nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do Konstytucji przez legislatury poszczególnych Stanów, jak to jest w Konstytucji przewidziane, a w ciągu siedmiu lat od daty przedłożenia go Stanom przez Kongres.

 

POPRAWKA XIX

Dział 1. Prawa obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania nie odmówią ani ograniczą Zjednoczone Stany, czy który Stan, z uwagi na płeć.

 

Dział 2. Kongres będzie mieć zdolność zaprowadzić ten artykuł odpowiednimi przepisami.

 

POPRAWKA XX

Dział 1. Kadencje Prezydenta i Wice-Prezydenta będą kończyć się w południe 20 dnia stycznia, a kadencje Senatorów oraz Reprezentantów w południe 3 dnia stycznia, w latach w których kadencje te kończyłyby się także, gdyby ten artykuł nie został ratyfikowany; a kadencje ich następców rozpoczną się odpowiednio.

 

Dział 2. Kongres zbierze się przynajmniej raz każdego roku, a spotkanie takie rozpocznie się w południe 3 dnia stycznia, chyba że prawem wyznaczą oni inny dzień.

 

Dział 3. Jeżeli, w czasie ustanowionym na rozpoczęcie się kadencji Prezydenta, Prezydent elekt umrze, Wice-Prezydent elekt stanie się Prezydentem. Jeżeli Prezydent nie zostanie wybrany przed czasem ustanowionym na rozpoczęcie się kadencji, bądź Prezydent elekt nie uczyni zadość kryteriom, Wice-Prezydent elekt będzie działać jako Prezydent, aż kwalifikacje na Prezydenta będą spełnione; a Kongres może prawnie zastrzec sytuacje w których ani Prezydent elekt, ani Wice-Prezydent elekt się nie kwalifikuje, a zdeklarować kto ma funkcje Prezydenta pełnić, bądź jakim sposobem wybrać takową osobę, a osoba ta działać będzie stosownie, do czasu aż Prezydent bądź Wice-Prezydent się zakwalifikuje.

 

Dział 4. Kongres może zastrzec przepisem sytuację śmierci którejkolwiek z osób spośród których Izba Reprezentantów mogłaby wybrać Prezydenta, kiedykolwiek to prawo wyboru im by miało przypadać, zarówno jak przypadek śmierci którejkolwiek z osób spośród których Senat mógłby wybrać Wice-Prezydenta, kiedykolwiek owo prawo wyboru miałoby przypadać Senatowi.

 

Dział 5. Działy 1 oraz 2 wejdą w życie w 15 dniu października, następującym po ratyfikacji tego artykułu.

 

Dział 6. Artykuł ten nie będzie mieć skutku, o ile nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do Konstytucji przez legislatury trzech czwartych poszczególnych Stanów, w ciągu siedmiu lat od daty jego przedłożenia.

 

POPRAWKA XXI

Dział 1. Artykuł osiemnasty poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych jest niniejszym uchylany.

 

Dział 2. Transport czy import do którego Stanu, Terytorium, lub własności Zjednoczonych Stanów, dla dostawy tam czy użytku wbrew tamtejszym przepisom napojów odurzających, jest niniejszym zabroniony.

 

Dział 3. Artykuł ten nie będzie mieć skutku, o ile nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do Konstytucji przez konwencje poszczególnych Stanów, jak przewidziano Konstytucją, w ciągu siedmiu lat od daty przedłożenia poszczególnym Stanom przez Kongres.

 

POPRAWKA XXII

Dział 1. Nikt nie zostanie wybrany na urząd Prezydenta więcej niż dwa razy, a żadna osoba która pełniła urząd Prezydenta, bądź działała jako Prezydent przez czas dłuższy niż dwa lata kadencji na którą ktoś inny został Prezydentem wybrany, nie zostanie sama wybrana na urząd Prezydenta więcej niż raz. Artykuł ten jednak nie będzie się stosować do osoby na urzędzie Prezydenta podczas proponowania artykułu w Kongresie, a nie przeszkodzi też osobie która by sprawowała urząd Prezydenta, bądź pełniła Prezydenta obowiązki w trakcie kadencji, kiedy artykuł ten zyskiwać ma moc prawną, w sprawowaniu urzędu Prezydenta lub jego funkcji do końca owego terminu.

 

Dział 2. Artykuł ten nie będzie mieć skutku, o ile nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do Konstytucji przez legislatury trzech czwartych poszczególnych Stanów, w ciągu siedmiu lat od daty jego przedłożenia Stanom przez Kongres.

 

POPRAWKA XXIII

Dział 1. Dystrykt który stanowi siedzibę Rządu Stanów Zjednoczonych wyznaczy, na sposób jaki może wskazać Kongres:

 

Liczbę elektorów Prezydenta i Wice-Prezydenta równą całkowitej liczbie Senatorów oraz Reprezentantów w Kongresie, do jakiej ów Dystrykt byłby uprawniony, gdyby był Stanem, ale nie wyższą niż ta dla Stanu najmniej zaludnionego; będą oni uzupełnieniem tych wyznaczonych przez Stany, lecz będą uważani, dla celów dokonania wyboru Prezydenta oraz Wice-Prezydenta, za elektorów mianowanych przez Stan; a będą się oni w Dystrykcie spotykać i sprawować takowe obowiązki, jakie wyznacza artykuł dwunastej poprawki.

 

Dział 2. Kongres będzie mieć zdolność zaprowadzić ten artykuł stosownymi przepisami.

 

POPRAWKA XXIV

Dział 1. Prawa obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania w wyborach prymarnych lub innych, na Prezydenta bądź Wice-Prezydenta, czy ich elektorów, lub też Senatora bądź Reprezentanta w Kongresie, nie odmówią ani ograniczą Zjednoczone Stany, czy który Stan, z uwagi na niezapłacenie osobowego czy innego podatku.

 

Dział 2. Kongres będzie mieć zdolność zaprowadzić ten artykuł stosownymi przepisami.

 

POPRAWKA XXV

Dział 1. W razie usunięcia Prezydenta ze stanowiska, czy jego śmierci, czy rezygnacji, Wice-Prezydent stanie się Prezydentem.

 

Dział 2. Kiedykolwiek dojdzie do wakatu na stanowisku Wice-Prezydenta, Prezydent nominuje Wice-Prezydenta, który obejmie urząd po zatwierdzeniu większością głosów obydwu Izb Kongresu.

 

Dział 3. Kiedykolwiek Prezydent przekaże aktualnemu Przewodniczącemu Senatu oraz Przewodniczącemu Izby Reprezentantów swoją pisemną deklarację, iż nie jest w stanie realizować upoważnień i obowiązków swego urzędu, do czasu aż nie przekaże im pisemnej deklaracji o treści przeciwnej, upoważnienia te i obowiązki spełniać będzie Wice-Prezydent jako Pełniący Obowiązki Prezydenta.

 

Dział 4. Kiedykolwiek Wice-Prezydent oraz większość, czy przełożonych departamentów wykonawczych, czy takowego organu, jaki Kongres prawem może wyznaczyć, przekażą aktualnemu Przewodniczącemu Senatu oraz Przewodniczącemu Izby Reprezentantów swoją pisemną deklarację, iż Prezydent nie jest zdolny spełniać upoważnień i powinności urzędu, Wice-Prezydent natychmiastowo przejmie owe upoważnienia oraz powinności jako Pełniący Obowiązki Prezydenta.

 

Następnie, jeżeli Prezydent przekaże aktualnemu Przewodniczącemu Senatu oraz Przewodniczącemu Izby Reprezentantów swoją pisemną deklarację, iż ułomności już nie ma, wznowi on realizowanie upoważnień i obowiązków urzędu, o ile Wice-Prezydent i większość, czy przełożonych departamentów wykonawczych, czy organu jaki Kongres prawem może powołać, nie przekażą w dni cztery, aktualnemu Przewodniczącemu Senatu i Przewodniczącemu Izby Reprezentantów, swojej pisemnej deklaracji, iż Prezydent nie jest sprawny na tyle, aby realizować upoważnienia i obowiązki swojego urzędu. Wówczas rozstrzygnie kwestię Kongres, a spotka się dla tego celu w czterdzieści osiem godzin, jeśli poza sesją. Jeżeli Kongres, w dwadzieścia jeden dni od otrzymania deklaracji pisemnej owego drugiego rodzaju, a poza sesją, w dwadzieścia jeden dni po wymaganym spotkaniu, orzecze przy dwóch trzecich głosów obydwu Izb, iż Prezydent nie jest zdolny realizować upoważnień i obowiązków swego urzędu, Wice-Prezydent nadal będzie je spełniać jako Prezydent Pełniący Obowiązki; w innym razie, Prezydent ponownie obejmie upoważnienia i obowiązki swego urzędu.

 

POPRAWKA XXVI

Dział 1. Prawa do głosowania, obywateli Stanów Zjednoczonych w wieku lat osiemnastu lub więcej, nie odmówią ani ograniczą Zjednoczone Stany, czy który Stan, z uwagi na wiek.

 

Dział 2. Kongres będzie mieć zdolność zaprowadzić ten artykuł stosownymi przepisami.

 

POPRAWKA XXVII

Żaden przepis różnicujący uposażenie Senatorów i Reprezentantów za działalność nie wejdzie w życie, zanim nie odbędą się kolejne wybory Przedstawicieli.

NOTA TŁUMACZKI

Tak samo jak przy przekładzie Konstytucji, moje tłumaczenie poprawek polega na składni, dla interpunkcji. Porównajmy:
Jeżeli przydarzą się wakaty w reprezentacji którego Stanu w Senacie, władza wykonawcza owego Stanu wyda wezwanie do głosowania, aby je wypełnić.

Poleganie na regułkach leksemicznych, mówiących “przed tym słówkiem stawiamy przecinek”, dałoby nam legislację która sama się obala
*Poprawka ta nie będzie używana, aby wpływać na wybór lub kadencję jakiego Senatora obranego przed jej wejściem w życie jako część Konstytucji.

Oczywiście, mój przekład przecinka tutaj nie ma.

Osoby mówiące po angielsku moga porównać konstrukcje bezokolicznikowe w owym języku:
We do not do this to have fun. (Nie dokonujemy czegoś, na przykład tłumaczenia, żeby sobie żartować.)
We do not do this, to have fun. (Nie robimy czegoś, na przykład nie stawiamy dwój na wakacyjnym kursie językowym, żeby miło spędzać czas.)

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s