THE GETTYSBURG ADDRESS | PRZEMOWA GETTYSBURSKA

Osiem dziesiątek i siedem lat temu nasi ojcowie założyli na tym kontynencie nowy naród, dla wolności umyślony, a dedykowany przesłaniu, iż „wszyscy ludzie stworzeni są równymi”.

 

Zajmuje nas teraz wielka domowa wojna, poddając próbie, czy ten naród, bądź naród jak nasz umyślony i dedykowany, długo trwać może. Spotykamy się na polu w tej wojnie bitwy wielkiej. Przyszliśmy dedykować jego część na miejsce ostatniego spoczynku dla tych, co tu umarli, aby naród mógł żyć. To możemy, z całą poprawnością, uczynić. Jednak w sensie większym, nie nasza to moc dedykować ― nie nasza to moc konsekrować ― nie nasza to moc uczcić tę ziemię: ci odważni ludzie, żywi i martwi, którzy tu walczyli, uczcili ją ponad naszą mierną zdolność dodawania, czy ujmowania. Świat niewiele spisze, ani też długo nie będzie pamiętać, co my tutaj mówimy; ale nie zapomni nigdy tego, co zrobili tu oni.

 

Nam żywym, co tu stoimy, lepiej będzie siebie dedykować temu wielkiemu zadaniu, co przed nami pozostaje ― abyśmy po tych zasłużonych umarłych podjęli zwiększone poświęcenie sprawie, której oni tutaj ostatnią pełną miarę poświęcenia oddali ― abyśmy uroczyście postanowili, że nie umarli oni na darmo; że naród da wolności nowe narodziny, a rząd tego narodu, dla narodu sprawowany przez naród, z ziemi nie zniknie.

 

*****

I do not intend posters for the Address as well as the Proclamation; I enclose them with the book format for the translations.

Nie przewiduję plakatów dla Przemowy i Proklamacji; załączam je z formatem książkowym dla tych tłumaczeń.

Read about the American civil war | Przeczytaj o amerykańskiej wojnie domowej: