US Constitution, modern American | Konstytucja USA, dzisiejszy angielski

Click image for page 1
Kliknij obrazek by zobaczyć stronę 1
■→Strona | Page 2
■→Poprawki | Amendments

USA Constitution and all amendments so far (2017), a linguistic update to American as today, without change in content; three broadside pages, John Carter layout in black, navy or blue, inclusive of the letter from George Washington; also available for purchase.

Konstytucja USA i wszystkie do tej pory poprawki (2017), aktualizacja lingwistyczna do dzisiejszego amerykańskiego bez zmiany treści; trzy szpalty, druk według Johna Cartera, czarny, granatowy i niebieski, włącznie z listem Jerzego Waszyngtona; także do zakupu.

Copyright © Teresa Pelka
Materiału można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji,
The content may be used under any of the following licenses:
■→Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, CC 2.5.

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów
■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie.
Źródłowe | Source HTML: Mozilla Firefox 56.0; 80%.

See this item inclusive of HTML
■→Constitution, modern American, IA

Zobacz ten artykuł wraz z HTML
Konstytucja, dzisiejszy angielski, IA

Font Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.7pt on average, kerning 1pt and above, indentation 8pt LEX (Latin for ■→law, Perseus); line height 1; scalable 32×48 inches.
Czcionka Adobe Caslon Pro 14pt, rozstaw liter średnio +0.7 pt, kerning 1pt i więcej, akapit 8pt LEX (po łacinie ■→prawo, Perseusz); grubość linii 1; skalowalne 32×48 cali.

Compare
Plain Text | Tekst, CC0 ■→US Constitution | Konstytucja USA
Original document facsimiles | Fotografie dokumentów oryginalnych
■→Constitution Parchment Page 1Constitution Parchment Page 2Constitution Parchment Page 3Constitution Parchment Page 4 ,
■→John Carter Print Page 1John Carter Print Page 2.

Shop the US civics and collectanea
Cywika USA i collectanea w sklepie
Benjamin Franklin, Autobiografia
Standard Copyright | Standardowe prawo autorskie

Poczucie osobistego szczęścia, jak je brałem na rozum, sprawiło czasem że powiedziałem, jak by mi dano wybór, nie wahałbym się i miał takiego samego życia powtórkę, od początku, prosząc jedynie o tą autorską korzyść jak przy drugiej edycji książki co daje poprawić pewne wady pierwszej.
■→More | Więcej
PDF sample | Próbka PDF
■→Pages 2-55 | Strony 2-55
Entire PDF book | Cała książka PDF

■→Pages | Strony: 242, USD 2.99
E-pub Smashwords
■→$ 2.99

Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.