US Constitution, modern American | Konstytucja USA, dzisiejszy angielski

Click to view

USA Constitution and all amendments so far (2017), a linguistic update to American as today, without change in content; three broadside pages, John Carter layout, inclusive of the letter from George Washington.

With HTML | Wraz z HTML
■→Internet Archive

Konstytucja USA i wszystkie do tej pory poprawki (2017), aktualizacja lingwistyczna bez zmiany w treści, do dzisiejszego amerykańskiego; trzy szpalty, druk według Johna Cartera, włącznie z listem Jerzego Waszyngtona.

Translation | Tłumaczenie: Teresa Pelka, 2016.
The text may be used under any of the following licenses
Tekstu można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji,
■→Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, 2.5.

Internet Archive

The free text and image repository
Repozytorium darmowych tekstów i ilustracji

Feel welcome to use the materials in my account
Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie
.

Źródłowe | Source HTML: Mozilla Firefox 56.0; 80%.

Purchase print | Zakup druk

Font Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.7pt on average, kerning 1pt and above, indentation 8pt LEX (Latin for ■→law, Perseus); line height 1; scalable 32×48 inches.

Czcionka Adobe Caslon Pro 14pt, rozstaw liter średnio +0.7 pt, kerning 1pt i więcej, akapit 8pt LEX (po łacinie ■→prawo, Perseusz); grubość linii 1; skalowalne 32×48 cali.

Compare
Plain Text | Tekst, CC0 ■→US Constitution | Konstytucja USA
Original document facsimiles | Fotografie dokumentów oryginalnych
■→Constitution Parchment Page 1Constitution Parchment Page 2Constitution Parchment Page 3Constitution Parchment Page 4 ,
■→John Carter Print Page 1John Carter Print Page 2.

Benjamin Franklin, Autobiografia
Standard Copyright | Standardowe prawo autorskie

Poczucie osobistego szczęścia, jak je brałem na rozum, sprawiło czasem że powiedziałem, jak by mi dano wybór, nie wahałbym się i miał takiego samego życia powtórkę, od początku, prosząc jedynie o tą autorską korzyść jak przy drugiej edycji książki co daje poprawić pewne wady pierwszej.
■→More | Więcej
PDF sample | Próbka PDF
■→Pages 1-70 | Strony 1-70
Entire PDF book | Cała książka PDF

■→240 pages | stron, USD 2.99
E-pub Smashwords
■→$ 2.99

Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.