US DECLARATION OF INDEPENDENCE IN POLISH

Deklaracja Niepodległości USA, układ druku Jana Dunlapa; czcionka Adobe Caslon Pro 14pkt, rozstaw średnio +0.8pkt, kerning 1pkt i więcej; akapit 5pkt, słówko free; wyskość linii 1; rozmiar 1687×2092 px oraz 2531×3138 (duży);
HTML źródłowe w Internet Archive,
okno Firefox 80% dla właściwej proporcji:
HTML ŻRÓDŁOWE, DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA PO POLSKU.

Rozmiar plakatu 1687×2092 px

1ST PRINT BY JOHN DUNLAP, IN POLISH

Rozmiar plakatu 2531×3138 (duży)

JOHN DUNLAP PRINT IN POLISH, LARGE

US Declaration of Independence in Polish, John Dunlap print layout; font Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.8pt on average, kerning 1pt and above; indentation 5pt free; line height 1; poster size 1687×2092 px;
source HTML over the Internet Archive,
Firefox window 80%, for proper proportion:
SOURCE HTML, US DECLARATION OF INDEPENDENCE IN POLISH.

Advertisements