abraham_lincoln_by_byers_1858_-_crop

EMANCIPATION PROCLAMATION | PROKLAMACJA EMANCYPACJI

PROKLAMACJA 93
22 września 1862

Ja, Abraham Lincoln, Prezydent Zjednoczonych Stanów Ameryki, Wódz Naczelny ich Sił Zbrojnych oraz Marynarki Wojennej, niniejszym proklamuję i deklaruję, iż tak samo jak do tej pory, wojna nadal będzie prowadzona dla celu rzeczywistego przywrócenia konstytucyjnej relacji między Zjednoczonymi Stanami i każdym ze Stanów, wraz z ludnością, gdzie relacja ta może być zawieszoną lub zaburzoną. Moim zamysłem jest, przy kolejnym spotkaniu Kongresu, ponownie zalecić przyjęcie praktycznych środków finansowego wspomożenia, aby przyjęcie bądź odrzucenie tak zwanych Stanów niewolniczych mogło odbywać się swobodnie, a ich ludność nie musiała prowadzić rebelii przeciw Stanom Zjednoczonym; aby Stany owe mogły wtedy dobrowolnie podjąć się, o ile nie nastąpi to uprzednio, natychmiastowego lub stopniowego obalenia niewolnictwa w swoich granicach, a starania względem osadnictwa osób pochodzenia afrykańskiego, za ich zgodą, na tym kontynencie bądź gdzie indziej, za zgodą tamtejszego rządu, mogły być kontynuowane. Continue reading “EMANCIPATION PROCLAMATION | PROKLAMACJA EMANCYPACJI”

US BILL OF RIGHTS AND FURTHER AMENDMENTS | KARTA PRAW USA ORAZ DALSZE POPRAWKI

(work in progress)

AMENDMENT I.
Congress shall make no Law respecting the Establishment of Religion, or prohibiting the free Exercise thereof; or abridging the Freedom of Speech, or of the Press, or to the Right of the People peaceably to assemble, and to petition the Government for a Redress of Grievances.

 

POPRAWKA PIERWSZA.
Kongres nie będzie tworzyć praw tyczących Ustanawiania Religii, czy zabraniających swobodnego jej Praktykowania; czy ograniczających Wolność Mowy, czy Prasy, bądź Prawo Ludzi by pokojowo się gromadzić, czy wnioskować do Władz o Zadośćuczynienie za Szkody.

  Continue reading “US BILL OF RIGHTS AND FURTHER AMENDMENTS | KARTA PRAW USA ORAZ DALSZE POPRAWKI”

US CONSTITUTION | KONSTYTUCJA USA

(Work in progress)

MY, NARÓD ZJEDNOCZONYCH STANÓW, aby utworzyć unię tym doskonalszą, utwierdzać sprawiedliwość, zabezpieczać pokój krajowy, dbać o wspólną obronę, wspierać ogólny dobrostan, oraz dawać umocowanie dobrodziejstwom wolności dla siebie i potomnych, zarządzamy i ustanawiamy tę Konstytucję dla Stanów Zjednoczonych Ameryki.

  Continue reading “US CONSTITUTION | KONSTYTUCJA USA”